ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް

ހަސަން އާމިރު

24 އޮކްޓޯބަރ 2018

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖަކީ ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ދުނިޔޭގައި ހެދި އެންމެ ދިގު ބްރިޖް. ދިގު މިނުގައި 55 ކިލޯ މީޓަރު ހުންނަ ބްރިޖް ހަދަން ވަނީ 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްފައި. ބްރިޖް ނިންމާފައި ވަނީ ނުވަ އަހަރުން.

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް ކައިރީ ނޫސްވެރިން މަޑުކޮށްލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ ހޮންކޮން ޑިޕާޗާ ހޯލުން ޓިކެޓް ގަންނާނެ ގޮތް ސްޓާފުން ދައްކާލަދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ ހޮން ކޮން އިމިގްރޭޝަން ޓްރާންސިޓް ހޯލް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ އީސްޓް އާޓިފިޝަލް އައިލެންޑް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް މަތީ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް ކައިރިން މަސްވެރިއަކު ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް ކައިރީ ޗައިނާގެ ޕޮލިސް ޕެޓްރޯލް ބޯޓެއް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ ކައިރިން ޗައިނާގެ މަސައްކަތު މީހަކު ބައިސްކަލްގައި ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް ފެންނަ ގޮތަށް ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ ފޮޓޯއަކަށް ދެ މީހަކު ތައްޔާރުވެގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުން ދަތުރު ކުރާ އިރު ހޮންކޮންގައި ޓްރާންސިޓް ކުރާ އިމިގްރޭޝަން ހޯލް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުން ދަތުރު ކުރާ އިރު ހޮންކޮންގައި ޓްރާންސިޓް ކުރާ އިމިގްރޭޝަން ހޯލުގައި ގާޑަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ ފޮޓޯއަކަށް ދެ މީހަކު ތައްޔާރުވެގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް ބޮޑު ސްކްރީނަކުން ބަޔަކު ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާ ސާމްޕަލް ޓިކެޓެއް ދައްކާލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް ބޮޑު ސްކްރީނަކުން ބަޔަކު ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ މަންޒަރެއް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް: އެ ބްރިޖް ހަދަން 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް: ބްރިޖް ނިންމަން ނުވަ އަހަރު ހޭދަވި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ ހޮން ކޮންގުގެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް ކައިރިން ޕޮލިސް ޕެޓްރޯލް ބޯޓެއް ދުއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް ފެންނަ ސަރަހައްދުން ޓޫރިސްޓުން ކޭބަލް ކާރު ދުއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް:އެ ބްރިޖުގެ ދިގު މިނުގައި 55 ކިލޯ މީޓަރު ހުރޭ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް ކައިރިން ޕެޓްރޯލް ބޯޓެއް ދުއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް ހިފަހައްޓަން ޖަހާފައިވާ ބައެއް ތަނބުތައް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ އީސްޓް އާޓިފިޝަލް އައިލެންޑް ކައިރިން ޕެޓްރޯލް ބޯޓެއް ދުއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ދިގު މިނުގައި 55 ކިލޯ މީޓަރު ހުންނަ ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ދިގު މިނުގައި 55 ކިލޯ މީޓަރު ހުންނަ ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް ކައިރިން ޗައިނާގެ މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ ޕެޓްރޯލް ބޯޓެއް ދުއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް ކައިރިން ޕަސިންޖާ ބޯޓެއް ދުއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް ކައިރިން ބޯޓެއް ދުއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ އީސްޓް އާޓިފިޝަލް އައިލެންޑް ކައިރީ ކާރުތަކެއް ޕާކްކޮށްގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް: މިއީ ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ހެދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖް: އެ ބްރިޖް ހަދަން 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ ހޮން ކޮން ސަރަހައްދުގައި ކަށިނަރު ޖަހާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ ހޮން ކޮން ޑިޕާޗާ ހޯލް ކައިރީ ޗައިނާ އާއި ހޮން ކޮންގެ ދިދަ ނަގާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ ހޮން ކޮން ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮންކޮން-ޒުހައި-މަކާއޫ ބްރިޖުގެ ހޮން ކޮން ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy