ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

ޕޮލިސް ކުލަބުން ގައުމީ ވޮލީ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

1 ނޮވެމްބަރ 2018

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 31، 2018: ޕޮލިސް ކުލަބުން ގައުމީ ވޮލީ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުން: ތިން ސެޓުން ވާދަވެރި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ބަލިކޮށް، ޕޮލިސް ކްލަބުން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ތަށިވަނީ އުފުލާލާފައި. މިއީ ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ޕޮލިހަށް ގައުމީ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު.-- މިހާރު ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 31، 2018: ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ސިފައިންގެ ކުލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 31، 2018: ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ސިފައިންގެ ކުލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާ

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 31، 2018: ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ސިފައިންގެ ކުލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 31، 2018: ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ސިފައިންގެ ކުލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 31، 2018: ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ސިފައިންގެ ކުލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 31، 2018: ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ސިފައިންގެ ކުލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 31، 2018: ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ސިފައިންގެ ކުލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 31، 2018: ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ސިފައިންގެ ކުލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 31، 2018: ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ސިފައިންގެ ކުލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާ

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 31، 2018: ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ސިފައިންގެ ކުލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާ

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 31، 2018: ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ސިފައިންގެ ކުލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 31، 2018: ފައިނަލުގެ ތެރެއިން ޕޮލިހުގެ މުރާދު ބޯޅައެއް ފޮނުވާލަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy