ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްޑީޕީ

ނަޝީދުގެ އައްޑޫ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

އަހުމަދު ނިޝާތު

7 ނޮވެމްބަރ 2018

އައްޑޫ: ނޮވެމްބަރު 6، 2018- ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑުއަށް މިއަދު ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން: ތިން އަހަރު ދުވަހަށް ފަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މާލެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި ނަޝީދު އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ބައެއް މީހުން ގަމަށް ދިޔައީ ދޯނިފަހަރުގައި. އަދި ބައެއް މީހުން ލޮރީތައް ފުރައިލިއިރު، އަނެއް ބަޔަކު ދިޔައީ ކާރުތަކާއި ސައިކަލްތަކުގައި. ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެއްވި-.-- ފޮޓޯތައް: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ނަޝީދުގެ އައްޑޫގައި ގާއިމްކުރި އޮފީސް ހުޅުވައި ދެއްވުމަށްފަހު ލިޔުމެއްގައި ސޮއި ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ނަޝީދުގެ އައްޑޫގައި ގާއިމްކުރި އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ނަޝީދުގެ އައްޑޫގައި ގާއިމްކުރި އޮފީސް އެމަނިކުފާނު ހުޅުވައިދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ނަޝީދުގެ އައްޑޫގައި ގާއިމްކުރި އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ނަޝީދުގެ އައްޑޫގައި ގާއިމްކުރި އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންނާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ: ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ނަޝީދު ފުލައިޓުން ފައިބާވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫގެ ރައިތުންނާ މުހާތަބުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ .-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން، އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ބައްދާލަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން އަތްޖައްސަަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކާ އެމަނިކުފާނާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ: ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫގެ ބައެށް މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރަށްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނަޝީދާއި އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެމނިކުފާނާއެކު، އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނަޝީދު އަދި އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީ އުނދޯޔެއްގައި އިށީންދެވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު، ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީ އެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން .-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު، ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީ އެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން .-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް އެއްވެ ތިބި ބައެއް މީހުން.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް އެއްވެ ތިބި ބައެއް މީހުން.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް އެއްވެ ތިބި ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމަ ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް އެއްވެ ތިބި ބައެއް މީހުން.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ :ނޮވެމްބަރު 5، 2018: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް އެއްވެ ތިބި ބައެއް މީހުންގެ ތެރެއިން އަންހެން ކުށްޖަކާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަން ހުއްޓިލައިގެން .-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy