ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

އިބޫއަށް، ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ހުސެއިން ވަހީދު

10 ނޮވެމްބަރ 2018

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2018- ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑީވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ރެހެންދި ސްކޫލުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއެކު ބޭއްވި ހަފްލާ.--ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2018- ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެ ފަރާތުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2018- ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެ ފަރާތުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އިބޫ، ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2018- ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެ ފަރާތުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާ އެކު އެ ދެބޭފުޅުން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2018- ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެ ފަރާތުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2018- ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެ ފަރާތުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އިބޫ އަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2018- ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެ ފަރާތުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ފައިސަލް އަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2018- ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެ ފަރާތުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2018- ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެ ފަރާތުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2018- ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެ ފަރާތުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކު، ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި، އިބޫ ކުޑަކުއްޖަކު އުރާލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2018- ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެ ފަރާތުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން، ފައިސަލްއާ އެކު ޒުވާނަކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2018- ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) ގެ ފަރާތުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި، އިބޫ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މީހަކާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy