ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލުން ދޭ ވައިގެ ހަމަލާ

ހަސަން އާމިރު

13 ނޮވެމްބަރ 2018

ގާޒާ ސްޓްރިޕަށް އިޒްރޭލުން އެންމެ ފަހުން ދޭން ފެށި ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ތިން މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފައި. އިޒްރޭލުން ބުނެފައި ވަނީ ގާޒާ އަށް 70 އަށް ވުރެ ގިނަ ބޮން އަޅާފައިވާ ކަމަށް. އަދި ހަމާސް އިން އިޒްރޭލަށް 300 އަށް ވުރެ ރޮކެޓް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވޭ.

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ގާޒާގައި ހަމާސް އިން ހިންގާ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ގާޒާގައި ހަމާސް އިން ހިންގާ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ގާޒާގައި ހަމާސް އިން ހިންގާ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާ ދިނުމުން ދުން އަރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ހަމާސް އިން ދިން ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްގައި ޒަޚަމްވި އިޒްރޭލުގެ އަންހެނަކު އެޕާޓްމަންޓަކުން ނެރެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ގާޒާގައި ހަމާސް އިން ހިންގާ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ގާޒާގައި ހަމާސް އިން ހިންގާ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ހަމާސް އިން ދިން ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްގައި ޒަޚަމްވި އިޒްރޭލުގެ އަންހެނަކު ގެންދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ގާޒާގައި ހަމާސް އިން ހިންގާ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ގާޒާގައި ހަމާސް އިން ހިންގާ އިމާރާތަކަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ހަމާސް އިން ދިން ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްގައި އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތެއްގެ ކައިރީ އިޒްރޭލް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ގާޒާގައި ހަމާސް އިން ހިންގާ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ގާޒާގައި ހަމާސް އިން ހިންގާ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ހަމާސް އިން އިޒްރޭލުގެ އަމާޒުތަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ގާޒާގައި ހަމާސް އިން ހިންގާ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: ނޮވެމްބަރު 12، 2018: ގާޒާގައި ހަމާސް އިން ހިންގާ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy