ފޮޓޯގެލަރީ / އުރީދޫ

އުރީދޫ "ކަލާ ރަން 2018"

ނިޝާން އަލީ

23 ނޮވެމްބަރ 2018

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: އުރީދޫން މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން ފެށި ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ މި އަހަރުގެ ދުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރަކް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ހަރަކާތައް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު. އެގޮތުން ދުވުމުގައި 3،000 ވަރަކަށް މީހުން ބައިވެރިވި ކަމަށް އުރީދޫން ބުނޭ.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 23 ނޮވެމްބަރު 2018: އުރީދޫއިން މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ބޭއްވި މިއަހަރުގެ އޫރިދޫ "ކަލާ ރަން" ގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ގަޔަށް ކުލަ ޖަހަނީ، މި ދުވުމުގައި މިއަހަރު 3000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވިކަަމަށް އޫރިދޫއިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން ކުޑަކުއްޖަކު މަގުމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 23 ނޮވެމްބަރު 2018: އުރީދޫއިން މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ބޭއްވި މިއަހަރުގެ އޫރިދޫ "ކަލާ ރަން" ގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ، މި ދުވުމުގައި މިއަހަރު 3000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވިކަަމަށް އޫރިދޫއިން ބުނޭ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީހް ދުވުން ނިންމަވައިލައްވަނީ: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގައި މީހަކު ދުވުން ނިންމަނީ: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 23، 2018- އުރީދޫން މި އަހަރު ބޭއްވި ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން: މި ހަރަކާތުގައި 3،000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy