ފޮޓޯގެލަރީ / ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ބައެއް ބޭފުޅުން ގުޅިވަޑައިގަތުން

ހުސެއިން ވަހީދު

25 ނޮވެމްބަރ 2018

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ދެ މެމްބަރެއްގެ އިތުރުން ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ގުޅިވަޑައިގަތުން: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މިރޭ ސޮއިކުރެއްވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ހުސައިނާއި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަޒްހާން ފަހުމީގެ އިތުރުން ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުހައްމަދު ގުބާދު އަބޫބަކުރާއި ކުޑަކުދިންގެ ދީނީ ޕްރޮގްރާމް ގެނެސް ދެއްވާ އަބްދުއްލަތީފް އަހުމަދާއި ޝެއިހް އަލީ ނަޖީބާއި ކީރިތި ގުރްއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކޯޑިނޭޓަރު މުހައްމަދު ނައީމް. މުހައްމަދު ހުސައިނާއި އަޒްހާން މެމްބަރުން ގުޅިވަޑައިގަތުމާ އެކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އެ ޕާޓީ ތަމްސީލް ކުރައްވާ މެމްބަރުންގެ މިހާރުގެ އަދަދަކީ 13 .---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ދެ މެމްބަރެއްގެ އިތުރުން ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ގުބާދު އަބޫބަކުރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އޭނާއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ގުބާދު އަބޫބަކުރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު އޭނާގެ ފޯމު އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ ހަވާލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ދީނީ ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅުއްވާ އަބްދުއްލަތީފް އަހުމަދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވާއިރު، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ގުބާދު އަބޫބަކުރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވާއިރު، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ދީނީ ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅުއްވާ އަބްދުއްލަތީފް އަހުމަދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު، އޭނާގެ ފޯމު އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމްއާ ހަވާލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ދެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ހުސައިނާއި މާވަށު ދާއިރާގެ އަޒްހާން ފަހުމީ އާއި އިތުރު ބޭފުޅުންތަކެއް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ މިރޭ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ހަތަރު ބޭފުޅުން: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވީ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުހައްމަދު ގުބާދު އަބޫބަކުރާއި ކުޑަކުދިންގެ ދީނީ ޕްރޮގްރާމް ގެނެސް ދެއްވާ އަބްދުއްލަތީފް އަހުމަދާއި ޝެއިހް އަލީ ނަޖީބާއި ކީރިތި ގުރްއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކޯޑިނޭޓަރު މުހައްމަދު ނައީމް. މީގެ އިތުރުން ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ހުސައިނާއި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޒްހާން ފަހުމީ ވެސް ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވާއިރު، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ދެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ހުސައިނާއި މާވަށު ދާއިރާގެ އަޒްހާން ފަހުމީ އާއި އިތުރު ބޭފުޅުންތަކެއް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު އޭނާގެ ފޯމު އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ ހަވާލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- މާވަށު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަޒްހާން ފަހުމީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު އޭނާގެ ފޯމު އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ ހަވާލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ދެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ހުސައިނާއި މާވަށު ދާއިރާގެ އަޒްހާން ފަހުމީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ދެބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 25، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ޕާޓީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ހުސައިން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އޭނާގެ އިތުރުން މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޒްހާން ފަހުމީ ވެސް މިރޭ އެ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy