ފޮޓޯގެލަރީ / ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

"ދޯސްތީ"ގެ ތަމްރީންތައް ފެށުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

27 ނޮވެމްބަރ 2018

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތައް ފެށުން: ކަނޑުމަތީގެ ފަރިތަކުރުންތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވަޑައިގެންނެވި. އަދި މި ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ކަނޑުމަތީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަނާއި ކަނޑުމަތިން ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުން ސަލާމަތްކޮށް، ފުރަތަމަ އެހީ ދޭނެ ގޮތްތަކާއި ހާލު ދެރަވެފައިވާ މީހުން އަވަސް ގޮތަކަށް އެންމެ ކައިރި ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތްތައް ވަނީ ފަރިތަކޮށްފައި.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި މަނަވަރެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި މަނަވަރެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑް ނޫރައްދީން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ހެލިކޮޕްޓަރުން ފައިބައި ވަޑައިގެން ބައެއް އިސްބޭފުޅުންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި ހެލިކޮޕްޓަރެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި ހެލިކޮޕްޓަރަކުން ބަލި މީހަކު ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި ހެލިކޮޕްޓަރަކުން ކަނޑަށް ވެއްޓިފައި އޮތް މީހަކު ސަލާމަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި އިންޑިއާ ކޯސްޓް ގާޑް މަނަވަރެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި ހެލިކޮޕްޓަރަކުން ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މީހަކު ސަލާމަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި ހެލިކޮޕްޓަރަކާއި މަނަވަރެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި އިންޑިއާ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ލައިފް ގާޑް ބޯޓެއް ކަނޑަށް ވައްޓާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑް ހުރަވީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި ސްރީލަންކަން ކޯސްޓް ގާޑް މަނަވަރެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި ހެލިކޮޕްޓަރަކުން ކަނޑަށް ވެއްޓިފައި އޮތް މީހަކު ސަލާމަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި އިންޑިއަން ކޯސްޓް ގާޑް މަތިންދާ ބޯޓެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި ހެލިކޮޕްޓަރަކުން ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މީހަކު ސަލާމަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި ސްރީލަންކާ މަނަވަރެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި ހެލިކޮޕްޓަރަކުން ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މީހަކު ސަލާމަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި އެމްއެންޑީއެފްގެ ރެސްކިއު ލޯންޗެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 27، 2018: އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "ދޯސްތީ" ގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވި މަނަވަރުތަކެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy