ފޮޓޯގެލަރީ / މޫސުން

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި މާލޭގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުން

އަހުމަދު ނިޝާތު

29 ނޮވެމްބަރ 2018

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- މާލެއަށް ރެއިން ފެށިގެން މިއަދު ހަވީރާ ހަމައަށް ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ހިނގައިބިނގައި އުޅުމަށް ދަތިވުން: ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭ ދުވަސްތަކުގައި މާލޭގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުން އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ އާންމު ކަމަކަށް ވެފައި.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ހެނދުނު ވެހުނު ބޯ ވާރޭ ތެރޭގައި ބަޔަކު ވެހިކަލްތަކުގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރ 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ހެނދުނު ވެހުނު ބޯ ވާރޭ ތެރޭގައި މީހަކު ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރ 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ހެނދުނު ވެހުނު ބޯ ވާރޭ ތެރޭގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ކުޑަ ކުދިންތަކެއް ތެމެނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރ 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގެ ތެރޭގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ކުޑަ އަޅައިގެން ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރ 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު ތެމެނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރ 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި، ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން މީހަކު ސައިކަލްގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ހެނދުނު މާލެއަށް ވެހުނު ބޯ ވާރޭ ހުއްޓައިލަންދެން ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ފުރަގަސްމަގުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު އެ މަގުން ކާރެއް ދުއްވާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ހެނދުނު މާލެއަށް ވެހުނު ބޯ ވާރޭ ހުއްޓައިލަންދެން އައިޖީއެމްއެޗު ކައިރީގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި، މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ޓެކްސީއެއް އެ މަގުން ދުއްވާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރ 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި، މީހަކު ވާރޭ ކޯޓު ލައިގެން ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރ 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި، މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު މީހަކު ކުޑަ އަޅައިގެން ސައިކަލްގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރ 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި، އަމީނީމަގުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު އެ މަގުން ދެ ކާރެއް ދުއްވާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރ 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި، އަމީނީމަގުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު އެ މަގުން ކާރެއް ދުއްވާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރ 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި، މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު މީހަކު ސައިކަލްގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ފުރަގަސްމަގުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ޓެކްސީއެއް އެ މަގުން ދުއްވާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރ 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި، އަމީނީމަގުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ދެ މީހަކު ސައިކަލްގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރ 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ވާރޭގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު، ޕޭވްމަންޓް މަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރ 29، 2018- މާލެއަށް މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކުޑަ އަޅައިގެން ޕޭވްމަންޓް މަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy