ފޮޓޯގެލަރީ / ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން

އިތުރު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންތަކެއް އައްޔަން ކުރެއްވުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

29 ނޮވެމްބަރ 2018

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް މިނިސްޓްރީއަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުން: ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން މިއަދު އައްޔަން ކުރެއްވީ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް މުހައްމަދު އިޔާދު ހަމީދު، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އަށް ހަސަން ރަޝީދު، އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އަށް ޝައިހް އިލްޔާސް ޖަމާލް، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް އާއިޝަތު ރަޝީދާ އަދި އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީ އަށް އަހުމަދު މުޖްތަބާ. ރައީސް އިއްޔެ ވެސް ވަނީ ފަސް މިނިސްޓްރީ އަކަށް ހަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރައްވާފައި. މި ސަރުކާރަށް 39 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި 50 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ހަމަޖައްސަން ވަނީ ނިންމައިފައި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް މިނިސްޓްރީއަކަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރެއްވި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: (ކ-ވ) އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިޔާދު ހަމީދު، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހަސަން ރަޝީދު، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝައިހް އިލްޔާސް ޖަމާލް، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ރަޝީދާ އަދި އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުޖުތަބާ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް މިނިސްޓްރީއަކަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރެއްވި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: (ކ-ވ) އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިޔާދު ހަމީދު، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހަސަން ރަޝީދު، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝައިހް އިލްޔާސް ޖަމާލް، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ރަޝީދާ އަދި އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުޖުތަބާ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް އިޔާދު ހަމީދު އައްޔަން ކުރައްވައި އޭނާ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުމުގެ ކުރިން، ރައީސް ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް އިޔާދު ހަމީދު އައްޔަން ކުރައްވައި އޭނާ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް ހަސަން ރަޝީދު އައްޔަން ކުރައްވައި އޭނާ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުމުގެ ކުރިން، ރައީސް ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް ހަސަން ރަޝީދާ އައްޔަން ކުރައްވައި އޭނާ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް އިލްޔާސް ޖަމާލް އައްޔަން ކުރައްވައި އޭނާ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް އާއިޝަތު ރަޝީދާ އައްޔަން ކުރައްވައި އޭނާ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުމުގެ ކުރިން، ރައީސް ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް އާއިޝަތު ރަޝީދާ އައްޔަން ކުރައްވައި އޭނާ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް އަހުމަދު މުޖުތަބާ އައްޔަން ކުރައްވައި އޭނާ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް މިނިސްޓްރީއަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް މިނިސްޓްރީއަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެމަނިކުފާނު އެ ބޭފުޅުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯއިން ތިޔަ ފެންނަނީ (ކ-ވ) އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިޔާދު ހަމީދު އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ރަޝީދާ: އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުޖުތަބާ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހަސަން ރަޝީދު، އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ޝައިހް އިލްޔާސް ޖަމާލް ވެސް ރައީސް މިއަދު އައްޔަން ކުރެއްވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 29، 2018- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް މިނިސްޓްރީއަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެމަނިކުފާނު އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ: ފޮޓޯއިން ތިޔަ ފެންނަނީ (ކ-ވ) އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިޔާދު ހަމީދު، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ރަޝީދާ، އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުޖުތަބާ އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހަސަން ރަޝީދު: މި ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ޝައިހް އިލްޔާސް ޖަމާލް ވެސް ރައީސް މިއަދު އައްޔަން ކުރެއްވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy