ފޮޓޯގެލަރީ / ޖަޕާން

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް އަލިފާން ނިއްްވާ ސާމާނު ހަދިޔާކުރުން

އަހުމަދު ނިޝާތު

4 ޑިސެމްބަރ 2018

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި، އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހަވާލުކުރުން: ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި ސާމާނާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ. އަދި އެ ތަކެތި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އެޑްވައިޒަރު ކެންޓާރޯ ސޮނޮއުރާ: ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ އަށް ވަނީ އަލިފާން ނިއްވާ 13 ވެހިކަލެއް ހަދިޔާ ކޮށްފައި. ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު ވިދާޅުވީ، އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު އަށް ޑިޒާސްޓާ ޕްރިވެންޓް އިކުއިޕްމަންޓުގެ ގޮތުގަިއ ހަދިޔާކުރި ވެހިކަލްތަކާއި ސާމާނުތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު އެއް ބިލިއަން ޔެން އަށް އަރާނެ ކަމަށް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި، އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގެންގުޅޭ ބައެއް ވެހިކަލްތައް: އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގެންގުޅޭނެ 13 ވެހިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަދި ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މުޝީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަދި ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މުޝީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި، އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގެންގުޅޭ ބައެއް ވެހިކަލްތައް: އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގެންގުޅޭނެ 13 ވެހިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިވި ބައެއް ސިފައިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ދިވެހި ސިފައިންގެ ބައެއް އިސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މުޝީރު ވަޑައިގަތުމުން ސަގާފީ ހަރަކާތަކުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަވާލުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އާއި ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މުޝީރު ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އެޑްވައިޒަރު ކެންޓާރޯ ސޮނޮއުރާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އެޑްވައިޒަރު ކެންޓާރޯ ސޮނޮއުރާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އެޑްވައިޒަރު ކެންޓާރޯ ސޮނޮއުރާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި، އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގެންގުޅޭ ބައެއް ވެހިކަލްތައް ކައިރީގައި ފަޔާމަނުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގެންގުޅޭނެ 13 ވެހިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި، އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގެންގުޅޭ ބައެއް ވެހިކަލްތައް: އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގެންގުޅޭނެ 13 ވެހިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި، އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގެންގުޅޭ ބައެއް ވެހިކަލްތައް: އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގެންގުޅޭނެ 13 ވެހިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 4، 2018- ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަވާލުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ފަޔާމަނުން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy