ފޮޓޯގެލަރީ / ރާއްޖެ-އިންޑިއާ

އިންޑިއާ އިން ރައީސަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

17 ޑިސެމްބަރ 2018

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ އިތުރުން، ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައި. ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ދިވެހި ދިދައާއި އިންޑިއާ ދިދައިން ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކި ގައުމުތަކުގެ ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއެކު ރައީސްގެ ދެކަންބަލުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއެކު ރައީސްގެ ދެކަންބަލުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި ރަތް ދޫލައިގައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ރައީސް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއެކު ރައީސްގެ ދެކަންބަލުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި އިންޑިއާ އިން ރައީސް އަށް ގާދް އޮފް އޮނާ އެއް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތަށް ފަހު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއެކު ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތަށް ފަހު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތަށް ފަހު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތަށް ފަހު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއެކު ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތަށް ފަހު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއެކު ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ: ޑިސެމްބަރު 17، 2018: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިޔާތަށް ފަހު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއެކު ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy