ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ރައީސްގެ ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

19 ޑިސެމްބަރ 2018

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ބާއްވަވާފައި. ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް މި ނިއުސް ބްރީފިންގައި ރައީސް ވަނީ، މިދިޔަ އާދިއްތަ އިން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އެމަނިކުފާނު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރައްވާފައި. ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު، ރައީސް ވަނީ ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވާފައި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ، މިހާރު އަދި ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު، އެމަނިކުފާނު ބައެއް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު، "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ހަމްދޫންއާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު، އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޓްރެޓެޖިސްޓް އިބްރާހިމް ހޫދުއާ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު، ސަން އޮންލައިންގެ ނޫސްވެރިޔާއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު، ސަންގު ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ޝަހުބާން ފަހުމީއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުރްޝިދު އަބްދުލް ހަކީމާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޓްރެޓެޖިސްޓް އިބްރާހިމް ހޫދު (ކ) އާއި އެ އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސެކްރެޓަރީ ހަސަން އިސްމާއިލް އަޑުއައްސަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި، ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި، ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި، އެމަނިކުފާނަށް ވީމީޑިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ އަލީ ސުލެއިމާން ސުވާލެއް ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު، ނޫސްވެރިންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު، އެމަނިކުފާނު ބައެއް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި އެމަނިކުފާނު، ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލު ނޯޓު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ދިޔަ ބައެއް ނޫސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިޔާ ސުވާލުކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ އެކު އޮތް ސައިފޮދަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު އޮތް ސައިފޮދުގައި، ބައެއް ނޫސްވެރިންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު އޮތް ސައިފޮދުގައި، ބައެއް ނޫސްވެރިންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު އޮތް ސައިފޮދުގައި، ޕީއެސްއެމްގެ ނޫސްވެރިޔާ މުއާޒާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2018- ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު، "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ހަމްދޫންއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy