ފޮޓޯގެލަރީ / ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ދައްކާލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

18 އޯގަސްޓް 2016

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: ހުޅުމާލޭގައި ޓްރީ ޓޮޕް އިސްވެސްޓްމެންޓުން ހަދަމުންދާ 159 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް އެތަނުގެ އިސް ވެރިން، ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: ހުޅުމާލޭގައި ޓްރީ ޓޮޕް އިސްވެސްޓްމެންޓުން ހަދަމުންދާ 159 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް އެތަނުގެ ސީނިއާ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު މަހުޖޫބު ސުޖާއު ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: ހުޅުމާލޭގައި ޓްރީ ޓޮޕް އިސްވެސްޓްމެންޓުން ހަދަމުންދާ 159 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: ހުޅުމާލޭގައި ޓްރީ ޓޮޕް އިސްވެސްޓްމެންޓުން ހަދަމުންދާ 159 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު އާދަމް ސަލީމް، ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: ހުޅުމާލޭގައި ޓްރީ ޓޮޕް އިސްވެސްޓްމެންޓުން ހަދަމުންދާ 159 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް އެތަނުގެ ސީނިއާ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު މަހުޖޫބު ސުޖާއު ނޫސްވެރިންނަށް ހިއްސާކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: ހުޅުމާލޭގައި ޓްރީ ޓޮޕް އިސްވެސްޓްމެންޓުން ހަދަމުންދާ 159 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: ހުޅުމާލޭގައި ޓްރީ ޓޮޕް އިސްވެސްޓްމެންޓުން ހަދަމުންދާ 159 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: ހުޅުމާލޭގައި ޓްރީ ޓޮޕް އިސްވެސްޓްމެންޓުން ހަދަމުންދާ 159 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: ހުޅުމާލޭގައި ޓްރީ ޓޮޕް އިސްވެސްޓްމެންޓުން ހަދަމުންދާ 159 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: ހުޅުމާލޭގައި ޓްރީ ޓޮޕް އިސްވެސްޓްމެންޓުން ހަދަމުންދާ 159 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: ހުޅުމާލޭގައި ޓްރީ ޓޮޕް އިސްވެސްޓްމެންޓުން ހަދަމުންދާ 159 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy