ފޮޓޯގެލަރީ / ފެތުން

ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019

ހަފީޒާ އަހުމަދު

3 ފެބުރުއަރީ 2019

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓު: މި އިވެންޓަކީ މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިނގި ޕްރޮގްރާމެއް. އަދި މި އެެންޓުގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެދި އާދޭސް ކުރުމަށާއި އެ ކަމަށް އާއްމުންނާއި ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓްތަކުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް 43.7 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ފެތުމެއް ކަމަށް މި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރި ފަރާތުން ބުނޭ. ޝަމީމްގެ އިތުރުން ސްވިޑެންގެ އޯޕަން ވޯޓާ ފެޑެރޭޝަންގެ ހެޑް ކޯޗް، މީކޭލް ރޮސިއެން އާއި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ފެތުންތެރިޔާ އަޒްކާ އާދިލާއި ދުވުންތެރިޔާ އާތިފް އަހުމަދާ އެކު އިތުރު ހަތަރު ދިވެހިން ހިމެނޭ. މި ފެތުމުގެ ދަތުރުގައި 22 ރަށަށް އަރާނެ.-- ފޮޓޯތައް: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ފަތަނީ.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ފަތަނީ.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ފެތުންތެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ފަތަނީ.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ފަތަނީ.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިއަކު ފަތަނީ.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ފަތަނީ.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ބޭފުޅުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ފަތަނީ.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިންނަށް އިންސްޓްރަކްޓް ކޮށްދެނީ-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ފަތަނީ.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ފަތަނީ.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓް: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

ބ. އޭދަފުށި: ފެބްރުއަރީ 2، 2019: މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި ދުވުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޝަމީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިންގާ، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އިން ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019" އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިންނަށް އިންސްޓްރަކްޓް ކޮށްދެނީ.-- ފޮޓޯ: ސްވިމް މޯލްޑިވްސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy