17 hours ago

18

ބޮޑުއީދުގައި މާލޭގައި އުޅޭ މީހުންނަށް "ރަށު ބަންދެއް"

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލޮކްޑައުން ކުރުމާ އެކު މި އަހަރުގެ ކުޑަ އީދުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ގޭ ބަންދެއްގަ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގައި...

13 hours ago
އެނާޖީ ޑްރިންކްސްގެ ޑިއުޓީ ވެސް ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި
10 hours ago
އަދީބުގެ ދައުވާތައް ބާތިލްކުރި ގާޒީގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
14 hours ago
ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައިފި