14 hours ago

9

އާފިޔާގެ ފަހުބަސް: ކުއްޖަކު ނުމަރަން، އެއީ ހުސް ދޮގު

ވ. ރަކީދޫގައި މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށާއި އެ ކުއްޖާ މަރާލާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެ މައްސަލާގެ ދައުވާ ލިބޭ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި...

8 hours ago
މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާ އެކު ޕީއެސް ނެގުން ބަދަލުކުރަނީ
9 hours ago
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ޝުކުރު ރާއްޖެ އަށް
14 hours ago
ރަށްރަށުގައި ދީނާ ޚިލާފް ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބޭއްވިތޯ ބަލަނީ