ފޮޓޯގެލަރީ / ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން

"ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުން

ނިޝާން އަލީ

19 ފެބުރުއަރީ 2019

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019- "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވި މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވީ، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ޕާފޯމަންސް ރަނގަޅުކޮށް، ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ކޯޓުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކަމަށް.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019: "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.--- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019: "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019: "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރިޓަޔާ ކުރައްވާފައިވާ ފަނޑިޔާރަކަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ޝަރަފުވެރިކަން އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019- ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ޤަޞާއީ އަހަރު 2019 އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019: "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019- "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ނެރެދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019: "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019: "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރިޓަޔާ ކުރައްވާފައިވާ ފަނޑިޔާރަކަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ޝަރަފުވެރިކަން އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019: "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.--- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019: "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.--- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019: "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމާއި އެހެން ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019: "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރިޓަޔާ ކުރައްވާފައިވާ ފަނޑިޔާރު މުހުތާޒު ފަހުމީ (ވ) އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ޝަރަފުވެރިކަން އަރުވަނީ.--- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019- "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.--- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 18 ފެބުރުއަރީ 2019- "ޖުޑީޝަލް އިޔާ 2019" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ބޭފުޅުން: ރޭގެ ހަފުލާގައި ވަނީ ރިޓަޔާ ކުރައްވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޝަރަފުވެރިކަން އަރުވާފައި.--- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy