ފޮޓޯގެލަރީ / ޔުމްނާ މައުމޫން، އާޓްސް، ކަލްޗަރު މިނިސްޓަރު

ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

އަހުމަދު ނިޝާތު

27 ފެބުރުއަރީ 2019

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ޖެހެނީ ތާރީޚުގެ މުހިއްމު ކަމާ މެދު މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރަން ކަމަށެވެ. ތާރީޚުން އަންގައިދެނީ ދިވެހިންނަކީ ކޮން ބައެއްތޯ އާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ހަޟާރާތް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި.

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި އާޓްސް ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަ ޔުމްނާ މައުމޫން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި އަލާ ދީދީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި އިމާދު ލަތީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން؛ ިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފިލާ އެރުވުން. މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އަމީން-.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފިލާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފިލާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފިލާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފިލާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފިލާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފިލާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފިލާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފިލާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފިލާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފިލާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން؛ި-.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 27: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy