ފޮޓޯގެލަރީ / ކ. މާފުށި

ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ

އަހުމަދު ނިޝާތު

7 މާޗް 2019

ކ. މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ކ. މާފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: ސިވިލް ސާވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ވިހެއުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ، ހަ މަސް ދުވަށް މިއަދުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަން، މި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިއުލާން ކުރެއްވި. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ވިހެއުމުން މުސާރައާ އެކު ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ މިއަދުން ފެށިގެން ލިބޭނެ ކަމަށް.---ފޮޓޯތަށް: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މި ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ބައެއް މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ. މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި ރަށުގައި ބޭއްވި، މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިިޝާތު/މިހާރު

ކ. މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި ރަށުގައި ބޭއްވި، މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިިޝާތު/މިހާރު

ކ. މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި ރަށުގައި ބޭއްވި، މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިިޝާތު/މިހާރު

ކ. މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި ރަށުގައި ބޭއްވި، މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިިޝާތު/މިހާރު

ކ. މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި ރަށުގައި ބޭއްވި، މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި ރަށުގައި ބޭއްވި، މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި ރަށުގައި ބޭއްވި، މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ. މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މި ރަށަށް ވަޑައިގެން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ. މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ރެހެންދި އެވޯޑް ހާސިލް ކުރި މީހުންނާ އެކު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ. މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި ރަށުގައި ބޭއްވި، މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިިޝާތު/މިހާރު

ކ. މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި ރަށުގައި ބޭއްވި، މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިިޝާތު/މިހާރު

ކ. މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި ރަށުގައި ބޭއްވި، މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިިޝާތު/މިހާރު

ކ. މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި ރަށުގައި ބޭއްވި، މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުންނާއި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިިޝާތު/މިހާރު

ކ. މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މި ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މާފުށީގައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މި ރަށަށް ވަޑައިގެން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މާފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ރަށުގެ ދެ ޒުވާނަކާ އެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގެން މި ރަށުގެ ބައެއް ކުދިންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މި ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މި ރަށަށް ވަޑައިގެން ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މި ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން (ކ-ވ) ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަނީސާ އަހުމަދު، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރު މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން އަދި ހައުސިން މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ކ.މާފުށި: މާޗް 7، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުމުން، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy