ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭއިން ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަކުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

27 މާޗް 2019

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެމްއޭ އަދި މާލީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy