ފޮޓޯގެލަރީ / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

މަޖިލިސް ކެމްޕޭނުގެ ކުލަތަކުން މާލެ ޖަރީކޮށްފައި

ހުސެއިން ވަހީދު

5 އެޕްރީލް 2019

މާދަމާ ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގެ ފޯރި އެންމެ ގަދަވެފައިވާއިރު މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުންވެސް ފެންނަނީ ކެމްޕޭނުގެ ކުލަތައް: މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި އެކެނޑިޑޭޓުން ތަމްސީލުކުރާ ޕާޓީތަކުގެ ޕޯސްޓަރުތަކާއި ބިލްބޯޑު އަދި ބެނާތައް މިހާތަނަށް ބޭއްވި ހުރިހާ އިންތިހާބަކަށްވުރެ ގިނަ.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މަޖީދީމަގު ދިދަފަތިތަކުން ދިއްލާލާފައި---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ގިނަ އަދަދެއްގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރު ހަރުކޮށްފައިހުރި ފާރެއްގެ ކައިރިން މީހަކު ސައިކަލެއްގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ގިނަ އަދަދެއްގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރާއި ބިލްބޯޑު ހަރުކޮށްފައި ހުރި ގެއެއްގެ ކައިރި މަގުމަތީގައި މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ދިދަފަތި ދަމާ ފުރާލާފައި އޮތް މަގެއްގެ މަތިން ބަޔަކު ހިނގާފައިދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މަޖީދީމަގުގައި ހުރި ބުރެއްގައި އިންދާފައިހުރި ގަހެއްގައި ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރާއި ބިލްބޯޑު ހަރުކޮށް ފުރާލާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ގިނަ އަދަދެއްގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރާއި ދިދަފަތި ހަރުކޮށްފައިހުރި މަގަކުން މީހަކު ބައިސްކަލެއްގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ގިނަ އަދަދެއްގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރު ހަރުކޮށްފައިހުރި ފާރެއްގެ ކައިރިން މީހަކު ސައިކަލެއްގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ބޭރުގައި ހިއްޕާފައި ހުރި ޕޯސްޓަރު ތަކެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލޭގެ ސަރަހައްދެއް ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރާއި ބިލްބޯޑުން ފުރިފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ކޮތަރަށް ކާންދޭން މީހަކު މަޑުކޮށް؛ައިގެން އިން އިރު ކައިރީގައި ކެމްޕޭން ބިލްބޯޑެއް ބަހަައްޓާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކެމްޕޭން ހަރަކާތަށް ޖަރީކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއް، ގިނައަދަދެއްގެ ބެނާ ދަމާފައިއޮތް މަގެއްގެ މަތިން ދުއްވާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލޭ ސަރަހައްދެއްގައި ހުރި ގަސްތަކެއްގައި ކެމްޕޭން ބެނާ ދަމާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ގިނައަދަދަކަށް ޕޯސްޓަރު ހަރުކޮށްފައިހުރި ފާރެއްގެ ކައިރިން މީހަކު ހިނގާފައި އަންނަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހެންވޭރު ދަނޑުގެ ދާޖަހާފައިވާ ފެންސު ކެމްޕޭން ބިލްބޯޑުތަކާއި ބެނާއިން ފުރިފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލޭގެ މަގެއްގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކެމްޕޭން ބެނާ ދަމާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލޭގެ މަގެއް ކެމްޕޭން ބެނާއިން ފުރިފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލޭގެ މަގެއްގައި ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރާއި، ބިލްބޯޑު އަދި ބެނާތަކެއް ދަމާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއްގެ ބޭރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރާއި ބިލްބޯޑު ހަރުކޮށްފައި ހުރިއިރު މަގުމަތީގައި މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ގިނަ އަދަދަކަށް ޕޯސްޓަރު ހިއްޕާފައިހުރި ގެއެއްގެ ކައިރިން ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލޭގެ މަގެއް ދިދަފަތިތަކާއި ކެމްޕޭން ބެނާތަކުން ދިއްލާލާފައި---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy