ފޮޓޯގެލަރީ / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

އާންމު އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ބަންދުކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

6 އެޕްރީލް 2019

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުން ބަންދުކުރުން: ހައެއް ޖެހުމާ އެކު ވޯޓު ލުން ވަނީ ބަންދުވެފައި. ނަމަވެސް ބައެއް ފޮށިތައް ކައިރީގައި ހަދާފައި ހުރި މަދު ކިޔޫތަކުން މީހުން ހުސްވަންދެން ވޯޓު ލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނޭ. މިހާތަނަށް 75 ޕަސެންޓް މީހުން ވޯޓު ލައިފައިވޭ. މި އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް ދެ ލައްކަ މީހުން ވޯޓުލި. އެއީ 100،673 ފިރިހެނުންނާއި 99،791 އަންހެނުން. މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައި ވަނީ 264،442 މީހުންނަށް.

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވިލިމާލެ ދަޢިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓު، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ތެރޭގައި.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ތެރޭގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މީހަކު ވޯޓުލުމަށްފަހު، އިނގިލީގެ ފާހަގަ ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ތެރޭގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ބަޔަކު ވޯޓުލުމަށްފަހު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ކ. ހިއްމަފުށި: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންިހާބުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާއަށް ވޯޓުލުމަށް ހިއްމަފުށީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫގައި.-- ފޮޓޯ: ޝާމިލް އިބްރާހިމް /ކިޔުންތެރިއެއް

ކ. ހިއްމަފުށި: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންިހާބުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާއަށް ވޯޓުލުމަށް ހިއްމަފުށީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ޝާމިލް އިބްރާހިމް /ކިޔުންތެރިއެއް

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ތެރޭގައި ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ތެރޭގައި ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ތެރޭގައި އޮފިޝަލަކު ވޯޓުފޮށި ކާރި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ތެރޭގައި، އޮފިޝަލަކު މީހެއްގެ އައިޑީކާޑު ޗެކުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ތެރޭގައި ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ތެރޭގައި ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލަމުންދާ މަރުކަޒެއް ކައިރީގައި މޮނީޓަރުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލަމުންދާ މަރުކަޒެއް ކައިރީގައި ބަަކު އިށީންދެލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލަމުންދާ މަރުކަޒެއް ކައިރީގައި ބަަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލަމުންދާ މަރުކަޒެއް ކައިރީގައި މޮނީޓަރަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލަމުންދާ މަރުކަޒެއް ކައިރީގައި މޮނީޓަރުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލަމުންދާ މަރުކަޒަކަށް އޮފިޝަލަކު ފެންފުޅިތަކެއް ހިފައިގެން ވަންނަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓުލަމުންދާ މަރުކަޒެއްގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަސީމް /މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުން ބަންދުވީކަން އަންގާ ބޯޑެއް، އޮފިޝަލަކު ބައިންދަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަސީމް /މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުލުން ބަންދުވީކަން އަންގާ ބޯޑެއް، އޮފިޝަލަކު ވޯޓު ފޮށީގައި ބައިންދަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަސީމް /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުން ބަންދުވީކަން އަންގާ ވޯޑުފޮށިތައް ބަންދުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހކ. ހިއްމަފުށި: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުން ބަންދުވީކަން އަންގާ ބޯޑެއް ވޯޓުފޮށި މަތީގައި ބައިންދަނީ.-- ފޮޓޯ: ޝާމިލް އިބްރާހިމް /ކިޔުންތެރިއެއް

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުލުން ބަންދުވީކަން އަންގާ ބޯޑެއް، އޮފިޝަލަކު ވޯޓު ފޮށީގައި ބައިންދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުލުން ބަންދުވީކަން އަންގާ ބޯޑެއް، އޮފިޝަލަކު ވޯޓު ފޮށީގައި ބައިންދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލަމުންދާއިރު، ކޮމަންވެލްތުގެ ފަރާތުން ބައެއް އޮބްޒާވަރުން ވޯޓުލަމުންދާގޮތް ބެލުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލަމުންދާއިރު، ކޮމަންވެލްތުގެ ފަރާތުން ބައެއް އޮބްޒާވަރުން ވޯޓުލަމުންދާގޮތް ބެލުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލަމުންދާއިރު، ކޮމަންވެލްތުގެ ފަރާތުން ބައެއް އޮބްޒާވަރުން ވޯޓުލަމުންދާގޮތް ބެލުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy