ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްއެންޑީއެފް

ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

ހަފީޒާ އަހުމަދު

24 އެޕްރީލް 2019

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށް ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަބްދުﷲ ޝަމާލް (ކ)، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (މ) އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ (ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (މ) އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ (ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ މީހަކު ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިއަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އައްޑަނަ ހަވާލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިއަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މެޑަލްއެއް ހަވާލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިއަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މެޑަލްއެއް ހަވާލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ އެކި ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިންނަށް ލިޔުމެއް ހަވާލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ އިސްވެރިއަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މެޑަލްއެއް ހަވާލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ އެކި ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިންނަށް ލިޔުމެއް ހަވާލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ އެކި ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިންނަށް ލިޔުމެއް ހަވާލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ އެކި ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިންނަށް ލިޔުމެއް ހަވާލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ އެކި ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިންނަށް ލިޔުމެއް ހަވާލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ އެކި ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިންނަށް ލިޔުމެއް ހަވާލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ އެކި ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިންނަށް ލިޔުމެއް ހަވާލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކު ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަބްދުﷲ ޝަމާލް (ކ)، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (މ) އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ (ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެއް ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ އެކި ޔުނިޓުތަކުގެ ދިދަތައް ސިފައިން އުފުލަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެއް ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެއް ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 23، 2019: ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަބްދުﷲ ޝަމާލް (ކ)، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (މ) އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ (ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy