ފޮޓޯގެލަރީ / ދިވެހިރާއްޖެ

ހަތްދިހައިގެ ތެރޭގައި ދިވެހިން އުޅުނު ގޮތުގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކެއް!

ހުސެއިން ވަހީދު

26 އެޕްރީލް 2019

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974- ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ ކުޑަފޮޅުދޫގައި ފްރޭންކް އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ގޭލް، މީގެ 42 އަހަރު ކުރިން ދިރިއުޅުނުއިރު ނަގާފައިވާ، އޭރުގެ ދިވެހިން އުޅުނު ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ހިތްގައިމު ފޮޓޯތަކެއް: އެ ރަށުގައި ފްރޭންކް އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ގޭލް ތިބި ދުވަސްވަރު އެ ދެމަފިރިންނަށް ވަނީ ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި. ފްރޭންކްގެ އާއިލާ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިޔައީ ފަސް މަހެއްހާ ދުވަހު ކުޑަފޮޅުދޫގައި އުޅެފައި. ފްރޭންކްގެ އާއިލާ އަށް ގެ އަޅައި ދީ ކާބޯތަކެއްޗާއި ހަދިޔާ ފޯރުކޮށްދިނީ ޖެހިގެން އޮންނަ ބޮޑުފުޅަދޫން.---ފޮޓޯތައް: ފްރޭންކް/ ގޭލް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ކުޑަފުޅަދޫ ފަޅަށް ރިޔަލު ދޯންޏެއް ވަންނަނީ .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ކުޑަކުއްޖަކު ބާނާފައިއޮތް ފަރުމަހެއް ކެމެރާއަށް ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ކުޑަފުޅަދޫ ކައިރިން ދެމީހަކު ރިޔަލު ދޯންޏެއްގައި ދުއްވާފައިދަނީ .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ކުޑަފުޅަދޫ ކައިރިން ދުއްވާފައިދާ ބައްތެއްޔެއް.---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ގޭލް ވިހެއުމުން އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހަކު ގޭލްގެ ދަރިފުޅު ބާއްވާފައި އޮތް ޖޯލި ހެއްލަނީ .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ބޮޑުފުޅަދޫގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާއެކު ގޭލް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ގޭލް އޭނާގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ކުޑަފުޅަދޫ ފަޅުތެރޭގައި ރިޔަލު ދޯންޏެއް ދުއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ކުޑަފުޅަދޫ ކައިރިން ދުއްވާފައިދާ 3 ރިޔަލު ދޯނި.---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ކުޑަފުޅަދޫ ކައިރިން ދުއްވާފައިދާ ދެ ރިޔަލު ދޯނި .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރި ބަޔަކު ދޯނީގައި ފަޅަށް ވަންނަނީ .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރި ބަޔަކު ދޯނީގައި ފަޅަށް ވަންނަނީ .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރި ބަޔަކު އަނބުރާ ދިޔުމަށްޓަކައި ދޯނި ފުންކުރަނީ .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރި މީހަކު ދޯނީގައި ފަޅަށް ވަންނަނީ .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރި ބަޔަކު ގޭލް އާއި ދަރިފުޅާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކް އޭނާގެ ދަރިފުޅު ފެންވަރުވަނީ .---ފޮޓޯ: ގޭލް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ކުޑަފުޅަދޫ ކައިރިން ރިޔަލު ދޯންޏެއް ދުއްވާފައިދަނީ .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރި ބަޔަކު ދޯނިން ފައިބަނީ .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ކުޑަފުޅަދޫ ކައިރިން ރިޔަލު ދޯންޏެއް ދުއްވާފައިދަނީ .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ގޭލް އޭނާގެ ދަރިފުޅާއެކު ކުޑަފުޅަދޫ އަތިރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ކާއެއްޗެހި ހިފައިގެން ބަޔަކުމީހުން ބޮއްކުރައެއްގައި ފަލިޖަހާފައި އަންނަނީ.---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރި ބަޔަކު ދޯނީގައި ފަޅަށް ވަންނަނީ .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރި ބަޔަކު ރިޔަލުދޯންޏެއްގައި އަނބުރާ ދަނީ .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކް މޫދު ކައިރީގައި ރިޔަލެއް ފަތުރައިގެން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ނިންދަވަނީ .---ފޮޓޯ: ގޭލް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރި ކުދިންތަކެއް .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރި ބަޔަކު ދޯނީގައި ފަޅަށް ވަންނަނީ .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރި ކުދިންތަކެއް .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ބޮޑުފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކް ބޮޑުފުޅަދޫގައި ރާޒުވާ ކުޅެނީ .---ފޮޓޯ: ގޭލް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރި ކުދިންތަކެއް .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކް އަދި ގޭލް އާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ކުޑަފުޅަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ބަޔަކު ގޭލް އާއި ކުޑަ ދަރިފުޅާއެކު ފޮޓޯއަކަށް މަޑުކޮށްލައިގެން .---ފޮޓޯ: ފްރޭންކް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy