ފޮޓޯގެލަރީ / ޕްރެސް ފްރީޑަމް ޑޭ

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

އަހުމަދު ހަމްދޫން

4 މެއި 2019

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: އާޓު ގެލެރީގައި ބޭއްވި މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ގައުމަކަށް ހަމަޖެހުން އަންނާނީ ވެސް މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމާ އެކު ކަމަށް. މިރޭގެ ޖަލްސާގައި އެމްއެމްސީގެ ރައީސް ހިދާޔަތުﷲ ވެސް ވާހަކަ ދެއްކެވި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައެއް ނޫސްވެރިންނާ އެކު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހިދާޔަތުﷲ އަދި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ އެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންނާ އެކު، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ބައެއް ނޫސްވެރިންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، 'މިހާރު' ގެ އެޑިޓަރު މޫސާ ލަތީފްއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އެ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އާޒިފްއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފަރުސަތު (ކ) އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޝިފްޒާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ނޫސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ނޫސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިއަކު ކެމެރާ އަށް ބަލަހައްޓައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ނޫސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ނޫސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ނޫސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިއަކު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލްގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިއަކު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލްގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް (ވ) އަދި އެ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އާޒިފް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް (މ) އަދި އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހިދާޔަތުﷲ (ވ) އާއި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އާޒިފް (ކ).---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހިދާޔަތުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް (މ) އަދި އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހިދާޔަތުﷲ (ވ) އާއި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އާޒިފް (ކ) އެހެން ބައެއް މެހުމާނުންނާ އެކު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ނޫސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް (މ) އަދި އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހިދާޔަތުﷲ (ވ) އާއި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އާޒިފް (ކ) އެހެން ބައެއް މެހުމާނުންނާ އެކު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ނޫސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ނޫސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2019- މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ނޫސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy