ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

ރޯދަ ކުރުކުރުމުގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް

ހުސެއިން ވަހީދު

9 މެއި 2019

މާލެ: މޭ 9، 2019- މި ފޮޓޯތަކުން ފެންނާނީ މި ރޯދަ މަހުގެ ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މުނިފޫހިފިވުމަށްޓަކައި ބައެއް ދިވެހިން އާންމުކޮށް ކުރާ ބައެއް ކަންކަން. އޭގެ ތެރޭގައި، ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ދުއްވާލަން ދިއުމާއި މަޑިއެރުވުމާއި ތާސްކުޅުން ފަދަ ފަދަ ތަފާތު ކަންކަން ހިމެނޭ.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- މިއަދު ހަވީރު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ސައިކަލުގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- މިއަދު ހަވީރު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ސްކޭޓް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019: މިއަދު ހަވީރު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން، އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު މަޑިއަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- މިއަދު ހަވީރު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ސްކޭޓް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- މާލޭގައި ރޯދަ ކުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މީހުން އެންމެ އާންމުކޮށް ކުރާ އެއް ކަމަކީ ހަވީރު ފިންޏަށް ދުއްވާލަން ދިއުން: މި ރޯދަ މަހު ވެސް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު މާލޭގެ ވަށައިގެން އޮންނަ މަގުތަކުން މި މަންޒަރު ވަރަށް އާންމު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- މިއަދު ހަވީރު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި ދުއްވާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- މިއަދު ހަވީރު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަޑިއަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019: މިއަދު ހަވީރު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން، އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން މަޑިއަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- މިއަދު ހަވީރު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ސައިކަލުގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި މާލޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ދުއްވާލަން ނުކުމެއުޅޭ ރިންގް ރޯޑު ވެހިކަލްތަކުން ފުރިބާރުވެފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ގެއެއްގެ ބެލްކަނީގައި މަޑިއަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި މާލޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ދުއްވާލަން ނުކުމެއުޅޭ ރިންގް ރޯޑު ވެހިކަލްތަކުން ފުރިބާރުވެފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- މިއަދު ހަވީރު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ދެ މީހަކު ކުޑަ ދެ ކުދިން ގޮވައިގެން ސައިކަލްގައި ފިނިބުރު ޖަހަނީ: ރޯދަ މަހުގެ ހަވީރު ގަޑީގައި ފިނިބުރު ޖެހުމަކީ ކުރިއްސުރެ އެންމެ އާންމު ކަންތައް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވަޑާމުގައި ކުޑަކުއްޖަކު މިއަދު ތެމޭއިރު، އެ ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ މޮބައިލް ފޯނަކުން ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވަޑާމުގައި ކުޑަ ދެކުއްޖަކު މިއަދު މަޖާކުރަނީ: މިއީ މާލޭގައި ކުޑަކުދިން އެންމެ މަޖާކުރާ އެއް ތަން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވަޑާމުގައި ކުޑަކުއްޖަކު މިއަދު މަޖާކުރަނީ: މިއީ މާލޭގައި ކުޑަކުދިން އެންމެ މަޖާކުރާ އެއް ތަން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- މިއަދު ހަވީރު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ބައެއް މީހުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވާވަޑާން ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ: މާލޭގައި ކުޑަކުދިން އެންމެ މަޖާނަގާ އެއް ތަނަކީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ ފެންއަރުވާވަޑާން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- މިއަދު ހަވީރު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ބަޔަކު ތާސްބައި ކުޅެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- މިއަދު ހަވީރު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ބަޔަކު ތާސްބައި ކުޅެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy