ފޮޓޯގެލަރީ /

އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތައް

ހުސެއިން ވަހީދު

27 މެއި 2019

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދު: ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުން ފެންނަ ޑިޒައިންތަކާ މުޅިން ތަފާތުކޮށް، ކުލަގަދަކޮށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި މަންޒިލްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ނިމި، އަންނަ މަހު ހުޅުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ ހާޑް ރޮކް ރިސޯޓަށް ދާ ވޯކްވޭ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ވިލާއެއްގެ އެތެރެ: އިމާރާތްތަކުގެ ޑިޒައިން ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ސައުތް އޭޝިޔާގެ ޑިޒައިންތަކަށް---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދު ކްރޮސްރޯޑްސް މެރީނާގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރު---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދު ކްރޮސްރޯޑްސް މެރީނާގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރު---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދު ކްރޮސްރޯޑްސް މެރީނާގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރު---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ ކްރޮސްރޯޑްސް މެރީނާ ސަރަހައްދު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ ވޯޓާ ވިލާތައް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ އިމާރާތެއްގައި ދިވެހި ކުރެހުންތެރިޔާ ޝަފްއޯޝަންސް ގެ ކުރެހުމެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ ވޯޓާ ވިލާއެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ މެއިން ސްވިމިން ޕޫލް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް: ކޮންމެ އިމާރާތެއްވެސް ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ މުޅިން ތަފާތު ކުލަތަކަކާއި ސިފަތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ އިމާރާތެއް: ކޮންމެ އިމާރާތެއްވެސް ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ މުޅިން ތަފާތު ކުލަތަކަކާއި ސިފަތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ މެއިން ސްވިމިންޕޫލް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ ހާޑްރޮކް ރިސޯޓަށް ދާ ވޯކްވޭ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ ވޯޓާ ވިލާތައް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ މެއިން ސްވިމިން ޕޫލް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ ހާއްސަ ބައެއް ކަމަށްވާ ހާޑް ރޮކް ކެފޭ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ އިމާރާތެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިއާ: ކޮންމެ އިމާރާތެއްވެސް ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ މުޅިން ތަފާތު ކުލަތަކަކާއި ސިފަތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ އިމާރާތެއްގެ އެތެރެ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ ބީޗް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ އިމާރާތްތަކެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދު "ދަ މެރީނާ" އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ހަދާފައިވާ ތަންކޮޅެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ ވިލާއެއް: ކޮންމެ އިމާރާތެއްވެސް ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ މުޅިން ތަފާތު ކުލަތަކަކާއި ސިފަތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އެނބޫދޫ ފިނޮޅު: މޭ 25، 2019- ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ ޔޮޓް މެރީނާ އޭރިއާ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy