ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ނިންމުން

ނިޝާން އަލީ

27 މެއި 2019

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން: މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ހީކޮށްގެން ތިބި ގޮތާ ހިލާފަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނަންފުޅު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ހުށަހަޅަައި، އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓް ގުރޫޕުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ފޯން ކޯލެއްގައި، އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލިހުގެ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވީ ރަހްމަތްތެރިއެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށް.--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ރައީސް ނަޝީދާއެކު އަސްލަމާއި އަފީފު މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން: މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ހީކޮށްގެން ތިބި ގޮތާ ހިލާފަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނަންފުޅު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ހުށަހަޅަައި، އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓް ގުރޫޕުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދު (މ) ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ އިރު، އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނަންފުޅު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ހުށަހަޅަައި ފާސްކުރުމަށްފަހު، މެމްބަރުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަން ފާސްކުރުމަށް މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވަނީ--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަން ފާސްކުރުމަށް މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވަނީ--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާޒިމް ވޯޓު ދެެއްވަނީ --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން: މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ހީކޮށްގެން ތިބި ގޮތާ ހިލާފަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނަންފުޅު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ހުށަހަޅަައި، އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓް ގުރޫޕުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރެއްވި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ވިލުފުށީ ދާއިރާފެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދު (މ) ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ އިރު، އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި އެޕާޓީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި އެޕާޓީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ކަނޑައެޅި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި އެޕާޓީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 27 މެއި 2019: ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހަންމަދު އަސްލަމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy