ފޮޓޯގެލަރީ / ނަރެންދުރާ މޯދީ

މޯދީ ރާއްޖެ އިން ފުރާވަޑައިގަތުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

9 ޖޫން 2019

މާލެ: ޖޫން 9، 2019- އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގަތުން: ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ހަ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި. ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންނަށް، ދައުލަތުން މިހާރު ދޭ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ކަމަށްވާ ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަގަބް ވަނީ މޯދީ އަށް ރައީސް އަރުވާފައި. އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި މޯދީ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވާފައި. އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުންނާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 9، 2019- އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން އެމަނިކުފާނާއެކު އެއާޕޯޓުގައި---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 9، 2019- އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 9، 2019- އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު އެމަނިކުފާނު އެއާޕޯޓުގައި---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 9، 2019- އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެމަނިކުފާނާއެކު އެއާޕޯޓުގައި---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 9، 2019- އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އެމަނިކުފާނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 9، 2019- އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އެމަނިކުފާނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 9، 2019- އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން، އެމަނިކުފާނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 9، 2019- އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން، އެމަނިކުފާނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 9، 2019- އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން އެމަނިކުފާނާއިއެކު އެއާޕޯޓުގައި---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 9، 2019- އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން އެމަނިކުފާނާއިއެކު އެއާޕޯޓުގައި---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy