ފޮޓޯގެލަރީ / ކަނޑުގެ ދުވަސް

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު

ހަފީޒާ އަހުމަދު

16 ޖޫން 2019

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު: ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުގައި އަޑު އުފުލިޔަސް، އެ އަޑު އަހާ ބަޔަކު ނުފެންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ވިދާޅުވި. އަދި ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން އެންމެ ގިނަ ޕްލާސްޓިކް އެއްކުރުމަށް ފަހު ހަވާލުކޮށްދިން 10 ސްކޫލެއްގެ އަގު ވަނީ ވަޒަންކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީގެ އިތުރުން ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ބޭފުޅަކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕާލޭ އެއާ ސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒުކުރާ ސްކޫލުތަކަށް، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭލިއުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ހަވާލުކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕާލޭ އެއާ ސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒުކުރާ ސްކޫލުތަކަށް، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭލިއުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ހަވާލުކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕާލޭ އެއާ ސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒުކުރާ ސްކޫލުތަކަށް، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭލިއުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ހަވާލުކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕާލޭ އެއާ ސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒުކުރާ ސްކޫލުތަކަށް، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭލިއުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ހަވާލުކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕާލޭ އެއާ ސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒުކުރާ ސްކޫލުތަކަށް، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭލިއުން ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު، ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު ޒުވާނަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕާލޭ އެއާ ސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒުކުރާ ސްކޫލުތަކަށް، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭލިއުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު ހަވާލުކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު ބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕާލޭ އެއާ ސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒުކުރާ ސްކޫލުތަކަށް، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭލިއުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހަވާލުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕާލޭ އެއާ ސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒުކުރާ ސްކޫލުތަކަށް، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭލިއުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހަވާލުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕާލޭ އެއާ ސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒުކުރާ ސްކޫލުތަކަށް، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭލިއުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހަވާލުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 15، 2019: ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕާލޭ އެއާ ސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒުކުރާ ސްކޫލުތަކަށް، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭލިއުން ހަވާލުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy