ފޮޓޯގެލަރީ / ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ސެޓަޕް

ހުސެއިން ވަހީދު

16 ޖޫން 2019

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރަން އިމާރާތްކުރި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ސެޓަޕް: ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެއް ފްލޯ ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އިރު، އެތަނުގައި އޯޕީޑީ ނުވަތަ ބަލި މީހުން ބެލުމަށް 12 ކޮޓަރި ހުރޭ. ސަރަހައްދީ ގޮތުން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މި ސެޓަޕާ އެކު ފިޒިއޮތެރަޕީގެ މުޅިން އާ 13 ފަރުވާއެއް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަށަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރަން އިމާރާތްކުރި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ފްލޯގައި ހިމެނޭ ހައިޑްރޯ ތެރަޕީ ޕޫލް "މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ފްލޯގައި ހިމެނޭ ހައިޑްރޯ ތެރަޕީ ޕޫލަށް މީހުން ބާލަން ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެއް---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ފްލޯގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ޖިމް---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ފްލޯގައި ހިމެނޭ ހައިޑްރޯ ތެރަޕީ ޕޫލް: މިއީވެސް ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފެށޭ ހިދުމަތެއް---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ފްލޯގައި ހިމެނޭ ހައިޑްރޯ ތެރަޕީ ޕޫލް: މިއީވެސް ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފެށޭ ހިދުމަތެއް---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ފްލޯގެ ސެޓަޕްގެ މައުލޫމާތު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓު ތޯރިގް މަޖީދު "މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ކިޔައިދެނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފިޒިއޮތަރަޕީ ޖިމް. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ފްލޯގައި ހިމެނޭ ފިޒިއޮތެރަޕީ ޖިމް---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ފްލޯގައި ހިމެނޭ ފިޒިއޮތެރަޕީ ޖިމް---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ފްލޯގެ ސެޓަޕްގެ މައުލޫމާތު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓު ތޯރިގް މަޖީދު "މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ކިޔައިދެނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ފްލޯގައި އަލަށް ބަހައްޓާފައިވާ ޓްރެޑްމިލްތައް: މިތަނުގެ ޖާގަ ވެސް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވުރެ ބޮޑުވެފައި، ތަނަވަސް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy