ފޮޓޯގެލަރީ / އައިޖީއެމްއެޗު

ފޮޓޯތަކުން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް

ހުސެއިން ވަހީދު

17 ޖޫން 2019

މާލޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ރީތި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށް އެ ތަނަށް ދާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގަބޫލު ކުރާނެ. ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ މި ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ތަކުލީފު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. މި ހޮސްޕިޓަލަށް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މިހާރު ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް މުޅި އިމާރާތް ބޭނުން ކުރަން ފަށަން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރަން އިމާރާތްކުރި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅަނގު ގޭޓު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް މަތީގައި ހުންނަ ގާޑެންއެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ޓެރަސް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ރޫމެއްގެ އެއްބައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ވެރިޓިން އޭރިޔާއެއްގައި މީހުން މަޑުކޮށްގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އެތެރެ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އެތެރެ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ރޫމެއްގެ ފާހާނާ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އެތެރެ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އެތެރެ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެސްކެލޭޓަރު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހައިޑްރޯ ތެރަޕީ ޕޫލް: މިއީ ވެސް ރާއްޖޭގައި މުޅިން އާ ޚިދުމަތެއް. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިސެޕްޝަނެއް ކައިރި މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފެއް ބެޑްޝީޓްތަކެއް ހިފައިގެން ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފިޒިއޮތަރަޕީ ޖިމް. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފިޒިއޮތަރަޕީ ޖިމް. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމްތަކެއް ހިމެނޭ ކޮރިޑޯއަކުން މީހަކު ކުޑަކުއްޖެއް ގޮވައިގެން ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ފްލޯގައި ހިމެނޭ ހައިޑްރޯ ތެރަޕީ ޕޫލް: މިއީވެސް ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފެށޭ ހިދުމަތެއް---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެއިޓިން އޭރިޔާއެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެއިޓިން އޭރިޔާއެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މައި ރިސެޕްޝަން ސަރަހައްދު---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އެސްކެލޭޓަރު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މައި ރިސެޕްޝަން ސަރަހައްދު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންޓްރޯލް ރޫމް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މައި އިމާރާތް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy