ފޮޓޯގެލަރީ / ގާޒީ އަބްދުﷲ ދީދީ

ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ތަހުގީގުގެ އަޑުއެހުން

ނިޝާން އަލީ

20 ޖޫން 2019

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ މަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ ތަހުގީގީ އަޑުއެހުން: ރާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުންނަށާއި މީޑިއާ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މި ތަހުގީގުގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށްދިޔައީ ދަރުބާރުގޭގައި.--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ (ކ) އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރޭނިސް ސަލީމް (ވ) ފަނޑިޔާރު ޑީޑީގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރުފ

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ، އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ އެކު ތަހުގީގީ މަޖިލީހުގައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ-20 ޖޫން 2019: ފަނޑިޔާރު ޑީޑީގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ތަހުގީގު ކުރާ ޖޭއެސްސީގެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މިއަދުގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމަށް ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ބޭފުޅުންގެ ވަދެވަޑައިގަންނަވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން އެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު މިއަދު ތަހުގީގު ކުރިޔަށް ގެންދަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ-20 ޖޫން 2019: ފަނޑިޔާރު ޑީޑ އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލް ޖަމީލާ އެކު: މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަކީލުންނާ ކޮމެޓީއާ ދެމެދު ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކުރި -- މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ-20 ޖޫން 2019: ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލް ޖަމީލާ އެކު: މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަކީލުންނާ ކޮމެޓީއާ ދެމެދު ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކުރި -- މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން އެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު މިއަދު ތަހުގީގު ކުރިޔަށް ގެންދަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން އެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު މިއަދު ތަހުގީގު ކުރިޔަށް ގެންދަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ، އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ އެކު ތަހުގީގީ މަޖިލީހުގައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޑރ. ޖަމީލް (ވ) ފަނޑިޔާރު ޑީޑީގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން އެކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަސްތޫރު ޙުސްނީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ ތަހުގީގު އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވެތިބި ބައެއް މީހުން --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ ތަހުގީގު އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވެތިބި ބައެއް މީހުން --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމަގައި ޖޭއެސްސީގެ ލީގަލް ޓީމް މެމްބަރުން ބައިވެރިވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމަގުގެ ތެރެއިން --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 20 ޖޫން 2019: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީމަައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން އެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަދި ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy