ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭގެ 38 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

8 ޖުލައި 2019

މާލެ: ޖުލައި 7، 2019- މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އަށް 38 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 7، 2019- އެމްއެމްއޭ އަށް 38 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 7، 2019- އެމްއެމްއޭ އަށް 38 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 7، 2019- އެމްއެމްއޭ އަށް 38 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 7، 2019- އެމްއެމްއޭ އަށް 38 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެމްއޭއަށް ގިނަދުވަސްތަކެއް ހިދުމަތް ކުރެއްވި މުވައްޒަފަކަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 7، 2019- އެމްއެމްއޭ އަށް 38 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 7، 2019- އެމްއެމްއޭ އަށް 38 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 7، 2019- އެމްއެމްއޭ އަށް 38 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ވާޙަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 7، 2019- އެމްއެމްއޭ އަށް 38 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 7، 2019- އެމްއެމްއޭ އަށް 38 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 7، 2019- އެމްއެމްއޭ އަށް 38 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ވާޙަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 7، 2019- އެމްއެމްއޭ އަށް 38 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy