ފޮޓޯގެލަރީ / އަބްދުﷲ ލުތުފީ

ނޮވެމްބަރު 3 ގެ މޭސްތިރިޔާ ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނެސް ކަރެކްޝަންސްއާ ހަވާލުކުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

10 ޖުލައި 2019

ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސްރީ ލަންކާ އިން ރާއްޖެ ގެނައުން: ކުށެއް ނެތް އެތައް ދިވެހިންނެއް މަރައިލި ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ހުރި ބާޣީ ލުތުފީ، ނުވަ އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު، ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އަމިއްލަ އަށް ދިއުމާ ގުޅިގެން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އޭނާ މިރޭ ވަނީ ރާއްޖެ ގެނެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް ސާވިސްއާ ހަވާލުކޮށްފައި. އަދި އޭނާ ފިލައިގެން އުޅުނު މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފުލުހުން ވަނީ ނިންމާފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

ކުށެއް ނެތް އެތައް ދިވެހިންނެއް މަރައިލުމުގެ މޭސްތިރިޔާ ބާޣީ ލުތުފީ (ކ-ވ): މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު، އެ ދުވަސްވަރު ފުލުހުން ނަގާފައިފާ ފޮޓޯ އަކާއި މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ނުވަ އަހަރު ކުރިން އޭނާ ބޭސްރުވާ އަށް އިންޑިއާ އަށް ގޮސް ފިލުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އަދި މިރޭ ރާއްޖެ ގެނައި ވަގުތު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް: ލުތުފީގެ ސިފަ އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުން.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ލަންކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ގެނައުމަށް ފަހު، މާލެ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވަން ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ލަންކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ގެނައުމަށް ފަހު، މާލެ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވަން ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ލަންކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ގެނައުމަށް ފަހު، މާލެ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވަން ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ލަންކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ގެނައުމަށް ފަހު، މާލެ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވަން ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ލަންކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ގެނައުމަށް ފަހު، މާލެ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވަން ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ލަންކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ގެނައުމަށް ފަހު، މާލެ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވަން ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 9، 2019- ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލައިގެ ފަހަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި އަބްދުﷲ ލުތުފީ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ ރާއްޖެ ގެނެސް ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ވެއްދި ވަގުތު އެ އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް (25 އަހަރު) ގައި ހުރި ލުތުފީ ވަނީ ބޭސް ފަރުވާ އަށް 2010 ގައި އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވާލުމުން ނުވަ އަހަރު ވަންދެން ފިލައިގެން ލަންކާގައި އުޅެފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 9، 2019- ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލައިގެ ފަހަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި އަބްދުﷲ ލުތުފީ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ ރާއްޖެ ގެނެސް ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ވެއްދި ވަގުތު އެ އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ފުލުހުންތަކެއް މަޝްވަރާ ކުރަނީ: އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް (25 އަހަރު) ގައި ހުރި ލުތުފީ ވަނީ ބޭސް ފަރުވާ އަށް 2010 ގައި އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވާލުމުން ނުވަ އަހަރު ވަންދެން ފިލައިގެން ލަންކާގައި އުޅެފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުމަށް ފަހު، ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގުން ނެރެނީ: އޭނާ ރާއްޖެ މި ގެނައީ ނުވަ އަހަރު ވަންދެން ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު، ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ އަށް މިދިޔަ މޭ 1 ގައި ގޮސް އެތަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އަމިއްލަ އަށް ގޮސް އަމާން ދިނުމުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުމަށް ފަހު ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއާ ހަވާލުކުރަން ގެންދިޔަ ވަގުތު އާންމުންގެ ބަޔަކު އަޑުގަދަކުރަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުމަށް ފަހު، ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގުން ނެރެނީ: އޭނާ ރާއްޖެ މި ގެނައީ ނުވަ އަހަރު ވަންދެން ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު، ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ އަށް މިދިޔަ މޭ 1 ގައި ގޮސް އެތަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އަމިއްލަ އަށް ގޮސް އަމާން ދިނުމުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުމަށް ފަހު، ކަރެކްޝަންސް އަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގް އިން ނެރެގެން ޕޮލިސް ވެހިކަލަށް އަރުވަނީ: އޭނާ ރާއްޖެ މި ގެނައީ ނުވަ އަހަރު ވަންދެން ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު، ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ އަށް މިދިޔަ މޭ 1 ގައި ގޮސް އެތަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އަމިއްލަ އަށް ގޮސް އަމާން ދިނުމުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުމަށް ފަހު، ކަރެކްޝަންސް އަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގް އިން ނެރެގެން ޕޮލިސް ވެހިކަލަށް އަރުވަނީ: އޭނާ ރާއްޖެ މި ގެނައީ ނުވަ އަހަރު ވަންދެން ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު، ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ އަށް މިދިޔަ މޭ 1 ގައި ގޮސް އެތަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އަމިއްލަ އަށް ގޮސް އަމާން ދިނުމުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެއަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްގައި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އަށް ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެއަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްގައި ކަރެކްޝަންސް އަށް ގެންދަން އެ ވެހިކަލަށް އަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 9، 2019- މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެއަށް ދިން ހަމަލައިގެ މޭސްތިރިޔާ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްގައި ކަރެކްޝަންސް އަށް ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 9، 2019- ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލައިގެ އެންމެ އިސްމީހާ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު، ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ އަށް ގޮސް އެތަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އަމިއްލަ އަށް ދިއުމުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ ރާއްޖެ ގެނެސް ވެހިކަލް ގައި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މާލޭ ޖަލަށް ވައްދަނީ: އޭނާ އަކީ ނޮވެމްބަރު 3 ގައި ޝަހީދުވި 19 ދިވެހިންގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ މީހާ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 9، 2019- ނުވަ އަހަރު ވަންދެން ފިލައިގެން ލަންކާގައި އުޅުނު ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ ރާއްޖެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ އަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ފަހު، ގެންދަނީ: ނޮވެމްބަރު 3 ގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލައިގެ ފަހަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު، އަމާންދިނީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ އަށް މިދިޔަ މޭ 1 ގައި ގޮސް އެތަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދިއުމަށް ފަހު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy