ފޮޓޯގެލަރީ / އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކް

އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ މަންޒަރުތައް

އަހުމަދު ހަމްދޫން

20 ޖުލައި 2019

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- މި ރަށު އީދިގަލި ކިޅި އާއި ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދު ހިމެނޭ ގޮތަށް އިކޯ ޓޫރިޒަމް ކޮންސެޕްޓަށް ތަރައްގީ ކުރާ އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކަކީ މިހާރު އައްޑޫގައި ސައިޓް ސީންއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެ މުހިންމު ތަން. އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ މަންޒަރުތައް ފޮޓޯ ނެގުމަށާއި ވީޑިއޯ ކުރުމަށް އައްޑޫގެ އިތުރުން ކައިރި އެހެނިހެން އަތޮޅުތަކުގެ މީހުން ވެސް ޒިޔާރަޔް ކުރޭ. އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އީދިގަލި ކިޅި އާއި ކޯއްޓޭގެ އިތުރުން ފަޅުރަށްރަށް ކަމަށްވާ މާހެރަ އާއި ކުޑަ މާހެރަ އާއި ދީރޮނޑި ފަދަ ބައެއް ރަށްތައް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކް ބަލަން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ދިޔަ ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގައި ހިމެނޭ ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދު.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހިތްގައިމު ކިޅިއެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގައި ދަނޑު ހައްދާ ސަރަހައްދު ވަކިކުރަން ޖަހާފައިވާ ޓިނު ފެންސެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ތެރޭގައި ހުރި މަހާނައެއް: މި ޕާކްގައި މިފަދަ މަހާނަތައް އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ސްކޫލް ކުދިންނަށް ދިނުމަށް ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ކިޅިއެއްގައި ދޫންޏެއް ޖައްސާފައި: މި ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ޚާއްސަ ދޫނިތަކެއް އުޅޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- ސީނިއާ ޕާކް ވޯޑް އަބްދުލް ހާދީ، އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު "މިހާރު" އަށް ކިޔައިދެނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކް، ވެޓް ލޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަކީ މި ތަނުގެ ޚާއްސަ ކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ އީދިގަލި ކިޅި އަށް ޖައްސާފައިވާ ދޫންޏެއް: މި ކިޅީގައި ހިމެނޭ މެންގްރޫސްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ދޫނިތަކެއް މި ތަނުގައި އުޅޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު އާމިނަތު އަފާއު އަދި ސީނިއާ ޕާކް ވޯޑް، އަބްދުލް ހާދީ މުހައްމަދު، އެ ޕާކްގެ ޕްލެޓްފޯމު މަތިން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ: ނޭޗާ ޕާކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގައި ހިމެނޭ ތަންތަނަށް ދެވެން އޮންނަ މަގެއް: މި ޕާކްގައި ހިމެނޭ ތަންތަން ބެލުމަށް ބަގީ އަދި ބައިސިކަލްގައި ވެސް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި. ޕާކު ތެރޭގައި އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްޗެހި ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ކްލަބްގައި ހިމެނޭ އީދިގަލި ކިޅި ބެލުމަށް ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ކްލަބްގައި ހިމެނޭ އީދިގަލި ކިޅި ބެލުމަށް ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- އައްޑޫ ނޭޗާ ކްލަބްގައި ހިމެނޭ އީދިގަލި ކިޅި ބެލުމަށް ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- މި ރަށު އީދިގަލި ކިޅި އާއި ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކަށް ވަންނަން ހުންނަ އިމާރާތް ބޭރުން ފެންނަ ގޮތް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ އީދިގަލި ކިޅި އާއި ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގައި ބަޔަކު ކެނޯ ދުއްވަނީ: މިއީ މި ޕާކްގައި އެންމެ ޑިމާންޑު ބޮޑު އެއް ކަންތައް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 17، 2019- މި ރަށު އީދިގަލި ކިޅި އާއި ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކަށް ވަންނަން ހުންނަ އިމާރާތް ބޭރުން ފެންނަ ގޮތް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ އީދިގަލި ކިޅި އާއި ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް: މިއީ ޕިކްނިކް ދިއުމަށާއި ތިމާވެށީގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރަން ވެސް މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޕާކެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ސ. ހިތަދޫ އީދިގަލި ކިޅި އާއި ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގައި ބަޔަކު ކެނޯ ދުއްވަނީ: މިއީ މި ޕާކްގައި އެންމެ ޑިމާންޑު ބޮޑު އެއް ކަންތައް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު މަހްޒޫމް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy