ފޮޓޯގެލަރީ / އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް

އައްޑޫގެ 100 އެނދުގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް ނިމުމަކަށް

ހުސެއިން ވަހީދު

22 ޖުލައި 2019

ސ. ހިތަދޫ: ސާކް ސަމިޓު ބޭއްވުމަށް 2011 ގައި މި ރަށުގައި ހެދި އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު، 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް، ހުޅުވަން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން. ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ތެރޭގައި މި ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ދެން އޮތީ އެ ތަނަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ގެންގޮސް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. ޖުމުލަ 161.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މި ހޮސްޕިޓަލުން އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނޭ. އައްޑޫ މީހުން 15 ވަރަކަށް އަހަރު ވަންދެން ދެކެމުން އައި މި ހުވަފެނުގައި ކުލަ ޖެހުނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން 2016 ގައި ނިންމައި ޖެނުއަރީ 2017 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުން.---ފޮޓޯތައް:މިހާރު

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތެރޭގެ ކޮޓަރިއަކުން ބޭރު ފެންނަ ގޮތް: މި އިމާރާތުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިން އަށް ފަހުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ.---ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތެރޭގެ ކޮޓަރިއަކުން ބޭރު ފެންނަ ގޮތް: މި އިމާރާތުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިން އަށް ފަހުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ.---ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އިމާރާތުގައި ހަދާފައިވާ، އައްޑޫގެ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް: މި އިމާރާތުގެ އެތެރެއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން. އެ ހޮސްޕިޓަލް ޑިޒައިން ކުރީ ވެސް އެ ކުންފުނިން.

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހަދާފައިވާ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް ބައިތައް: މި ތަން ހުޅުވާއިރު، 51 ޑޮކްޓަރުންނާއި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ނަރުހުން ތިބޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހަދާފައިވާ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބިލްޑިންގް: ހޮސްޕިޓަލްގެ މައި އިމާރާތުން ބޭރުން، އެތަނުގެ ގޯތިތެރޭގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރި މި ތަނާއި މައި އިމާރާތާ ވޯކްވޭ އަކުން ގުޅުވައިލާނެ.

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތެރޭގެ ކޮޓަރިއެއް މީހަކު ބަލަނީ: މި އިމާރާތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައި.

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހަދާފައިވާ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބިލްޑިންގް: ހޮސްޕިޓަލްގެ މައި އިމާރާތުން ބޭރުން، އެތަނުގެ ގޯތިތެރޭގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރި މި ތަނާއި މައި އިމާރާތާ ވޯކްވޭ އަކުން ގުޅުވައިލާނެ.

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތެރޭގެ ކޮޓަރިއަކުން، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މައި ގޭޓު ސަރަހައްދު ފެންނަ ގޮތް: މި އިމާރާތުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިން އަށް ފަހުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ.---ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އިމާރާތުގައި ހަދާފައިވާ، އައްޑޫގެ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް: މި އިމާރާތުގެ އެތެރެއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން. އެ ހޮސްޕިޓަލް ޑިޒައިން ކުރީ ވެސް އެ ކުންފުނިން.

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އިމާރާތުގައި ހަދާފައިވާ، އައްޑޫގެ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް: މި އިމާރާތުގެ އެތެރެއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން. އެ ހޮސްޕިޓަލް ޑިޒައިން ކުރީ ވެސް އެ ކުންފުނިން.

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރު ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބައެއް.

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތެރޭގެ ކޮޓަރިއަކުން ބޭރު ފެންނަ ގޮތް: މި އިމާރާތުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިން އަށް ފަހުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ.---ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތެރޭގެ ކޮޓަރިއަކުން ބޭރު ފެންނަ ގޮތް: މި އިމާރާތުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިން އަށް ފަހުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ.---ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތެރޭގެ ކޮޓަރިއަކުން، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މައި ގޭޓު ސަރަހައްދު ފެންނަ ގޮތް: މި އިމާރާތުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިން އަށް ފަހުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ.---ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތެރޭގެ ކޮޓަރިއަކުން ބޭރު ފެންނަ ގޮތް: މި އިމާރާތުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިން އަށް ފަހުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ.---ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތުގައި ހަދާފައިވާ ބައެއް: މި ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވާއިރު، އެ ތަނުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތުގައި ހަދާފައިވާ ބައެއް: މި ހޮސްޕިޓަލް ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން.

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތުގައި ހަދާފައިވާ ބައެއް: މި ހޮސްޕިޓަލް ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން.

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މައި އިމާރާތުގެ ބޭރުން، ގޯތިތެރޭގައި ހަދާފައިވާ މިސްކިތް: މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 50 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ތަނެއް.

އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫ: މި ހޮސްޕިޓަލަށް ދެން އޮތީ މެޝިނަރީޒް ވެއްދުން.---ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތުގައި ހަދާފައިވާ ބައެއް: މި ހޮސްޕިޓަލް ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން.

މި ފޮޓޯގެ ދުރުން އެ ފެންނަނީ އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބިލްޑިންގާއި ސާވިސް ބިލްޑިންގް.

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެއިން ކައުންޓަރު: މި ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައި ބައިތައް މާލޭގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ވުރެ ބޮޑު.---ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ބަހައްޓަން ގެނެސްފައިވާ އެމްއާރުއައި މެޝިން އެ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތުގައި ބަހައްޓާފައި: ދެން އޮތީ މެޝިނަރީޒް އިންސްޓޯލް ކުރުން.---ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމެއް: ގާތްގަނޑަކަށް 33 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމް މި ތަނުގައި ހުންނާނެ.---ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަކްގެ އެތެރޭގެ ކޮޓަރިއަކުން ބޭރު ފެންނަ ގޮތް: މި އިމާރާތުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިން އަށް ފަހުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ.---ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހަދާފައިވާ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބިލްޑިންގް: ހޮސްޕިޓަލްގެ މައި އިމާރާތުން ބޭރުން، އެތަނުގެ ގޯތިތެރޭގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރި މި ތަނާއި މައި އިމާރާތާ ވޯކްވޭ އަކުން ގުޅުވައިލާނެ.

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަކްގެ އެތެރޭގެ ކޮޓަރިއަކުން ބޭރު ފެންނަ ގޮތް: މި އިމާރާތުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިން އަށް ފަހުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ.---ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހަދާފައިވާ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް: ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ.

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހަދާފައިވާ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް: މި ތަނުގައި ދެން އޮތީ މެޝިންތައް އިންސްޓޯލް ކުރުން.

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy