ފޮޓޯގެލަރީ / މިނިވަން ދުވަސް

މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ހުސެއިން ވަހީދު

26 ޖުލައި 2019

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް މި ބައްދަލުވުމަށް ވަޒީރުންނާއި ދައުލަތުގެ އެކި ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަފީރުން ވަޑައިގެންނެވި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ގައުމީ ސަލާމަށް ހުއްޓި ވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި، ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ދެ ބޭފުޅަކު ފޮޓޯއަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން ރައީސާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުން ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ގައުމީ ނިޝާން ހަރުކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެން ގައުމީ ސަލާމަށް ހުއްޓި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން، ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި، ދެ ޑިޕްލޮމެޓަކު މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން (ކެމެރާ އަށް ފުރަގަސް ދެއްވައިގެން) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި، އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ކެނެޑާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެ ސަފީރުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރު މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި، ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރުން އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ އަނބިކަނބަލުންނާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި، ރާއްޖޭގައި ތިއްބަވާ އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާގެ ސަފީރުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހަސަން އަހުމަދާއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ރާއްޖެ އަށް އެމެރިކާ އިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސައިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އިއްޒަތްތެރިޔާ އަދި ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އުމަރު ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2019- މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ގައުމީ ސަލާމަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy