ފޮޓޯގެލަރީ / ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހުގެ ޕްލޭން އިފްތިތާހު ކުރުން

ނިޝާން އަލީ

1 އޯގަސްޓް 2019

މާލެ: އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ހަފްލާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވި އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ކުދިންގެ ނިއުޓްރިޝަންގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނަމަވެސް އެއީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއާ އަޅާބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ސްޕީޑެއް ނޫން ކަމަށް. ނިއުޓްރިޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެދި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން "ޔާގޫތު" ވެސް މިއަދުގެ ހަފުލާގައި އިފްތިތާހު ކުރި. އޭގައި، ނިއުޓްރިޝަނާއި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މައިމީހައަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު މައުލޫމާތާއި ތުއްތުކުދިންނަށް ދޭން އެންމެ ރަނގަޅު ކާނާގެ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެންގެން ތައްޔާރުކުރި ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން، ޔުނިސެފުން ދެކުނު އޭޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޑިރެކްޓަރު ޖީން ގޮގް އަދި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން މިއަދު ނެރެދެއްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" ލޯންޗުކުރަން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނިސެފުން ދެކުނު އޭޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިރެކްޓަރު ޖީން ގޮގް މީހަކަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޮގަސްޓް 1، 2019-: ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" އިފުތިތާހު ކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޔުނިސެފުން ދެކުނު އޭޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިރެކްޓަރު ޖީން ގޮގް ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލް އަށް އެވޯޑު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" އިފުތިތާހު ކުރަން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން އާއި ޔުނިސެފުން ދެކުނު އޭޝިޔާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޑިރެކްޓަރު ޖީން ގޮގް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" އިފުތިތާހު ކުރަން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" އިފުތިތާހު ކުރަން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" އިފުތިތާހު ކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޔުނިސެފުން ދެކުނު އޭޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިރެކްޓަރު ޖީން ގޮގް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" އިފުތިތާހު ކުރަން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" އިފުތިތާހު ކުރަން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" އިފުތިތާހު ކުރަން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" އިފުތިތާހު ކުރަން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" އިފުތިތާހު ކުރަން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްރޮސަރު އުގައިލް އާއި އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" އިފުތިތާހު ކުރަން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 01 އޯގަސްޓް 2019: ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" ލޯންޗުކުރަން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނިސެފުން ދެކުނު އޭޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިރެކްޓަރު ޖީން ގޮގް މީހަކަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 1، 2019- ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 1000 ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި "ސޯޝަލް އެންޑް ބިހޭވިއާ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ" އިފުތިތާހު ކުރަން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy