ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ފާހަގަކުރި ގަތުލްއާއްމުގެ ދުވަސް

ހަސަން އާމިރު

25 އޯގަސްޓް 2019

އޮގަސްޓް 25، 2017 ގައި މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުން ވަނީ 750،000 ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އެ މީހުންގެ ގެދޮރުން ނެރެ އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ފޮނުވާލައިފައި. އެ ހާދިސާ އަށް ދެ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާ އިރު ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައެއް ނުވޭ. އެ ދުވަސް ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ފާހަގަ ކުރަނީ ގަތުލް އާއްމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި.

ކޮކްސް ބާޒާރު: އޮގަސްޓް 25، 2019: މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮކްސް ބާޒާރު: އޮގަސްޓް 25، 2019: މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުން: މި އެއްވުމުގައި ދެ ލައްކަ މީހުން ބައިވެރިވި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮކްސް ބާޒާރު: އޮގަސްޓް 25، 2019: މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުން: މި އެއްވުމުގައި ދެ ލައްކަ މީހުން ބައިވެރިވި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮކްސް ބާޒާރު: އޮގަސްޓް 25، 2019: މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުން: މި އެއްވުމުގައި ދެ ލައްކަ މީހުން ބައިވެރިވި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮކްސް ބާޒާރު: އޮގަސްޓް 25، 2019: މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުން: މި އެއްވުމުގައި ދެ ލައްކަ މީހުން ބައިވެރިވި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮކްސް ބާޒާރު: އޮގަސްޓް 25، 2019: މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުމުގައި ރޮހިންޖާ ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ މުހީބުﷲ ވާހަކަ ދައްކަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮކްސް ބާޒާރު: އޮގަސްޓް 25، 2019: މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮކްސް ބާޒާރު: އޮގަސްޓް 25، 2019: މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުން: މި އެއްވުމުގައި ދެ ލައްކަ މީހުން ބައިވެރިވި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮކްސް ބާޒާރު: އޮގަސްޓް 25، 2019: މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުން: މި އެއްވުމުގައި ދެ ލައްކަ މީހުން ބައިވެރިވި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮކްސް ބާޒާރު: އޮގަސްޓް 25، 2019: މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮކްސް ބާޒާރު: އޮގަސްޓް 25، 2019: މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮކްސް ބާޒާރު: އޮގަސްޓް 25، 2019: މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy