ފޮޓޯގެލަރީ / އާޓް އެގްޒިބިޝަން

އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ފެށި އެގްޒިބިޝަން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

27 އޯގަސްޓް 2019

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނުގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނުގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނުގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނުގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެހިތަކެއް ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ބަލާލަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނުގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނުގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނުގައި ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނުގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނުގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އަޒްމީ މެމޯރިއަލް އެގްޒިބިޝަންގެ ލޯގޯ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނުގައި ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނުގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އަޒްމީގެ އުފެއްދުމެއް.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނުގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 26، 2019: އަޒްމީގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އާޓު ގެެލެރީގައި ފެށި އެގްޒިބިޝަނުގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ ފޮއްޓެއް.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy