ފޮޓޯގެލަރީ / ރާއްޖެ-ލަންކާ

4 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

4 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުން: އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ޤައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ޤައުމުތަކުން މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވި. މި ކޮންފަރެންސްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިން.-- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިކްރަމަސިންހަ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(މ)، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިކްރަމަސިންހަވ-2)، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު(ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(މ)، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިކްރަމަސިންހަ(ވ-2)، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު(ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(މ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިކްރަމަސިންހަ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބޭފުޅަކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަނދާނީ ހަދިޔާއެއް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ހަނދާނީ ހަދިޔާއެއް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވި ބައިވެރިއަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ހަނދާނީ ހަދިޔާއެއް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވި ބައިވެރިއަކަށް ހަނދާނީ ހަދިޔާއެއް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް(މ)، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ(ވ-2) އިބްރާހިމް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު(ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބޭފުޅަކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2019: ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް (އައިއޯސީ) ފެށުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy