15 hours ago

5

ބަލިޖެހޭ މީހުންނާއި މަރުވާ މީހުން ވެސް އިތުރުވަނީ

ވޫހާން (ޖެނުއަރީ 27) - ވޫހާންގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވަައިރަސް ޖެހޭ މީހުންނާއި މަރުވާ މީހުން އިތުރުވެ މިހާތާނަށް 80 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު އެ ބަލި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 3،000 މީހުންނަށް...

11 hours ago
ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ ބަޔަކު އިންޑިއާގައި ޓެސްޓްކުރަނީ
13 hours ago
އިރާގުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް ރޮކެޓްހަމަލާދީފި
12 hours ago
އެއާ އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ހިއްސާއެއް ވިއްކާލަނީ