ފޮޓޯގެލަރީ / ޓެކްނޮލޮޖީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުން

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

އެޕަލް އިން ވަނީ އާ ތިން ފޯނެއްގެ އިތުރުން، ސީރީޒްގެ 5 ގެ ގަޑިއަކާއި އައިޕެޑް 7 ވެސް ތައާރަފްކޮށްފައި. މިފަހަރު ފޯނުތަކައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވަނީ ކެމެރާ އަށް

އައިފޯން 11 ޕްރޯ ތައާރަފްކުރަނީ

އައިފޯން 11

އެޕަލްގެ އާ ގަޑި

އެޕަލްގެ އާ އައިޕެޑް

އެޕަލްގެ އާ އައިފޯނުގެ އަގުތައް ދައްކާލަނީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރަނީ

އެޕަލް އައިފޯން 11 ޕްރޯ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނު ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި. އެއީ އައިފޯން 11، އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ މެކްސް. މީގެ އިތުރުން އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 5 އާއި އައިޕެޑް 7 ވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި.

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނު ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި. އެއީ އައިފޯން 11، އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ މެކްސް. މީގެ އިތުރުން އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 5 އާއި އައިޕެޑް 7 ވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި.

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނު ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި. އެއީ އައިފޯން 11، އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ މެކްސް. މީގެ އިތުރުން އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 5 އާއި އައިޕެޑް 7 ވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި.

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނު ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި. އެއީ އައިފޯން 11، އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ މެކްސް. މީގެ އިތުރުން އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 5 އާއި އައިޕެޑް 7 ވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި.

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނު ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި. އެއީ އައިފޯން 11، އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ މެކްސް. މީގެ އިތުރުން އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 5 އާއި އައިޕެޑް 7 ވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި.

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނު ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި. އެއީ އައިފޯން 11، އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ މެކްސް. މީގެ އިތުރުން އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 5 އާއި އައިޕެޑް 7 ވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި.

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނު ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި. އެއީ އައިފޯން 11، އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ މެކްސް. މީގެ އިތުރުން އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 5 އާއި އައިޕެޑް 7 ވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި.

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނު ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި. އެއީ އައިފޯން 11، އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ މެކްސް. މީގެ އިތުރުން އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 5 އާއި އައިޕެޑް 7 ވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި.

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy