20 hours ago

ފުޓްބޯޅަ ފޯރީގައި ސްޓްރެސް ލެވަލް ވަރަށް ނުރައްކާވޭ

ފުޓްބޯޅަ އަށް ފޯރި ހުންނަ މީހުން އެ މީހުން ސަޕޯޓްކުރާ ޓީމުތައް ކުޅޭތަން ބަލަން ތިބޭއިރު ސްޓްރެސް ލެވަލް ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށްދާ ކަމަށާއި ހާޓް އެޓޭކް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ވަރަށް...

20 hours ago
ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލި ކާރެއްގައި މަނާ ބޭސް
20 hours ago
ކޮމްޕިއުޓަރު ވިޔަފާރި އަދިވެސް ދާނީ ދަށަށް
20 hours ago
މަސް ކާ ހިތްވާ މީހުންނަށް "މީޓް" ޕެޗެއް