ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ޖަލްސާ

އަހުމަދު ހަމްދޫން

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް. މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އަލިފުއްޓަކީ މީގެ 80 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ވެސް ތައުލީމީ ބިންގާ އަޅައި، އިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ރަށެއް ކަމަށް. އަދި އަލިފުށި ސްކޫލު ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހިންގަމުން ދިޔައީ ރައްޔިތުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެ ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލްގެ، ހުރިހާ ޝަރަފަކާއި ފަޚުރެއްގެ ހައްގުވެރިންނަކީ އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެ ސްކޫލަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރި މީހަކަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ހަނދާނީ ފިލައެއް ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެ ސްކޫލަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރި މީހަކަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ހަނދާނީ ފިލައެއް ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގަައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެ ސްކޫލަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރި މީހަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަނދާނީ ފިލައެއް ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެ ސްކޫލަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރި މީހަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަނދާނީ ފިލައެއް ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެ ސްކޫލަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރި މީހަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަނދާނީ ފިލައެއް ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެ ސްކޫލަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރި މީހަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަނދާނީ ފިލައެއް ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެ ސްކޫލަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރި މީހަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަނދާނީ ފިލައެއް ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެ ސްކޫލަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރި މީހަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަނދާނީ ފިލައެއް ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެ ސްކޫލަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރި މީހަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަނދާނީ ފިލައެއް ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެ ސްކޫލަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރި މީހަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަނދާނީ ފިލައެއް ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ހަނދާނީ ހަދިޔާއެއް އަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2019- އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy