ފޮޓޯގެލަރީ / ނޫސްވެރިކަން

ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު 2019

ހަފީޒާ އަހުމަދު

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު 2019: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެވޯޑުގެ އަށް ކެޓަގަރީއަކުން ދިން އެ އިނާމުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ ކެޓަގަރީއަކަށް "މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިން ވަނީ ނޮމިނޭޓްވެފައި. އަދި ފަސް ކެޓަގަރީ އަކުން "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިން ވަނީ އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފައި. "މިހާރު" އަށް އިނާމު ލިބުނީ އިޖުތިމާއީ ދާއިރާއިންނާއި ސިޔާސީ ދާއިރާ އާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ އާއި ފީޗާ ލިޔުމުގެ ދާއިރާ އަދި ފޮޓޯގްރަފީގެ ދާއިރާ އިން.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި "މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރަން ގަލަން ހާސިލްކުރި ލިޔުންތެރިއަކު އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރަން ގަލަން ހާސިލްކުރި ލިޔުންތެރިއަކު އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި، ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ގަލަން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފޮޓޯގްރާފަރު އަދި ތިމާވެށީގެ ލިޔުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ޒާހިރު (މީމުޒަވިޔަނި) އާ ސީއެސްސީގެ ރައީސް އަލީ ޝަމީމް އެވޯޑު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް(މ) އެކި ދާއިރާއިން އެވޯޑު ހާސިލްކުރި ލިޔުންތެރިންނާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި "މިހާރު"ން އެކި ދާއިރާއިން އެވޯޑު ހާސިލްކުރި (ކ-ވ) ފަޒީނާ އަހުމަދު، މުހައްމަދު ހަމްދޫން އަދި ހުސެން ވަހީދު އެވޯޑާއެކު.

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެކި ދާއިރާއިން އެވޯޑު ހާސިލްކުރި ލިޔުންތެރިން އެވޯޑާއެކު.

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރަން ގަލަން ހާސިލްކުރި ލިޔުންތެރިޔަކު އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރަން ގަލަން ހާސިލްކުރި ލިޔުންތެރިޔަކު އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރަން ގަލަން ހާސިލްކުރި ލިޔުންތެރިޔަކު އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރަން ގަލަން ހާސިލްކުރި ލިޔުންތެރިޔަކު އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރަން ގަލަން ހާސިލްކުރި ލިޔުންތެރިޔަކު އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރަން ގަލަން ހާސިލްކުރި ލިޔުންތެރިޔަކު އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ފީޗާ ލިޔުމުގެ ދާއިރާ އިން އިނާމު ހާސިލްކުރި "މިހާރު" ނޫހުގެ ލިޔުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ހަމްދޫން އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ފޮޓޯގްރަފީގެ ދާއިރާއިން އިނާމު ހާސިލްކުރި "މިހާރު" ނޫހުގެ ހުސައިން ވަހީދު އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ޕްރިންޓް އަދި އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ ކެޓަގަރީން އިނާމު ހޯދީ "މިހާރު" ނޫހުގެ މުހައްމަދު ހަމްދޫނު އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ޕްރިންޓް އަދި އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ ކެޓަގަރީން އިނާމު ހޯދީ "މިހާރު" ނޫހުގެ މުހައްމަދު ހަމްދޫނު އެވޯޑާއެކު.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔަކަށް ހޮވުނު ސަން އޮންލައިންގެ ނަޖާހު އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސޯދީ ދާއިރާއިން އެވޯޑު ހާސިލްކުރި "އަވަސް" ނޫހުގެ މުހައްމަދު އަފްރާހު އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ޕްރިންޓް އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާގެ އެވޯޑް ހޯދި "އަވަސް" ނޫހުގެ ނާޒިމް ހަސަން އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ޕްރިންޓް އަދި އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ ކެޓަގަރީން އިނާމު ހޯދީ "މިހާރު" ނޫހުގެ ފަޒީނާ އަހުމަދު އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކެޓަގަރީން އިނާމު ހާސިލްކުރި ރާއްޖެ ޓީވީގެ މުރުޝިދު އަބްދުލްހަކީމް އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އިޖްތިމާއީ ދާއިރާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކެޓަގަރީން އިނާމު ހާސިލްކުރި ވީމީޑިއާގެ އައިމިނަތު އަމީނާ އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2019: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރަން ގަލަން ހާސިލްކުރި ލިޔުންތެރިއާ އަލީ ޔޫސުފް އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy