ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

މެލޭޝިއާ، ސިންގަޕޫރު އަދި އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖައްވުމުގައި ދުންބޯވުން

ހަސަން އާމިރު

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ދުމުގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައި. މެލޭޝިއާ އިން 1،000 ސްކޫލް މިއަދު ބަންދުކޮށްފައިވާ އިރު ސިންގަޕޫރުގައި މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ބާއްވާ އެފް1 ރޭސް ބޭއްވިދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް. އަލިފާން ނިއްވަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިންޑޮނީޝިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައި.

ޕުތުރާޖާގެ އެއާ ކޮލިޓީ މޮނިޓާރިން ސްޓޭޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ދުމުގެ ހާލަތު މޮނިޓާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ގްރާފެއް ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން ސިންގަޕޫރުގެ ވެސްޓް ކޯސްޓް ކޮންޓެއިނާ ޓާމިނަލްގައި ދުންބޯވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާގެ ޖައްވުގައި ދުން ބޯވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ރިއާއު ޕްރޮވިންސްގެ ބަޔަކު ދުމުން ސަލާމަތްވުމަށް މާސްކް އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާގެ ޖައްވުގައި ދުން ބޯވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވާރޭ ނުވެހި ފެނަށް ޖެހި ގިނަ ދުވަސްވާތީ، ވާރެއް ވެއްސަވާތޯ ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ދުއާ ދެންނެވުމަށް، އިންޑޮނީޝިއާގެ ރިއާއު ޕްރޮވިންސްގައި އިސްތިސްގާ ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާގެ ކަލިމަންޓަންގައި ދުންބޯވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ސުމަތުރާ އައިލެންޑުގެ ރިއާ ޕްރޮވިންސްގެ ޖައްވުމުގައި ދުންބޯވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ރިއާު ޕްރޮވިންސްގެ ޖަންގައްޔަކުން ދުން އަރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ނިއްވާލަން ރިއާއު ޕްރޮވިންސްގައި ފެން ޖަހަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕުތުރާޖާގެ އެއާ ކޮލިޓީ މޮނިޓާރިން ސްޓޭޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ދުން ބޯވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މެޕް ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕުތުރާޖާގެ އެއާ ކޮލިޓީ މޮނިޓާރިން ސްޓޭޝަނެއްގައި މީހަކު ލޮގްތައް އެނަލައިޒް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ ޖައްވުގައި ދުންބޯވެފައިވާ މަންޒަރު ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ ޖައްވުގައި ދުންބޯވެފައިވާ މަންޒަރު ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ރިއާު ޕްރޮވިންސްގައި ސްކޫލް ކުއްޖަކު މާސްކް އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާގެ ޖައްވުގައި ދުން ބޯވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާގެ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާގެ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާގެ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާގެ ސެރަވަކް ސްޓޭޓުގައި ދުންބޯވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާގެ ޖައްވުގައި ދުން ބޯވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ރިއާު ޕްރޮވިންސްގައި ބަޔަކު މާސްކް އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ރިއާު ޕްރޮވިންސްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު މާސްކް އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާގެ ޖައްވުގައި ދުން ބޯވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާގެ ސަރަވަކް ސްޓޭޓުގައި ދުން ބޯވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy