ފޮޓޯގެލަރީ / ރާއްޖެ-ސައުދީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2019: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް. އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ވަނީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ކޭކު ފެޅުމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2019: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2019: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2019: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2019: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2019: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2019: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2019: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2019: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް(މ)، އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ދީދީ(ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2019: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2019: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ކޭކް ފަޅުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2019: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2019: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy