ފޮޓޯގެލަރީ / އައްޑޫ

ގަދަ ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫގެ ހާލަތު ގޯސްވުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

12 އޮކްޓޯބަރ 2019

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ވެހުނު ވާރޭގައި ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، އަދި ބައެއް ގޭގެ އަށް ފެން ވަދެ، އައްޑޫގެ ހާލަތު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައި. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ފެން ވަދެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ހައެއްކަ ގޭގޭގެ މީހުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް. މި ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބޮޑުކަމުން އަދިވެސް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ސައްހަ މައުލޫމާތެއް ނުހޯދޭ. އައްޑޫ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) ސިފަކުރައްވަނީ މިއީ "ތޫފާނެއް" ކަމަށް.---ފޮޓޯތައް: ސޯޝަލް މީޑިއާ/ޕޮލިސް

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ގެ އެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ފެންބޮޑުވެފައި.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ގެ އަކަށް ފެން ވަދެފައި: ބައެއް ގޭގެ އަށް ފެން ވަދެ، ދިރިނޫޅެވޭ ވަރުވެގެން އެ ގެތަކުގެ އާއިލާތައް ވަނީ އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކޮށްފައި.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން، މީހުންނަށް އެހީތެރިވާން ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން، މީހުންނަށް އެހީތެރިވާން ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި: އައްޑޫގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ހިނގައިބިނގާ އުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ގެ އަކަށް ފެން ވަނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ވެލިބަސްތާ ޖަހަނީ.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު، ބަޔަކު ސައިކަލްގައި ދަނީ: އައްޑޫގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ހިނގައިބިނގާ އުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ގެ އެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ފެންބޮޑުވެފައި.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގަކަށް ހުއްޓުނު ކާރެއް ކޮއްޕާފައި ގެންދަނީ.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު، މީހަކު ކުޑަ އަޅައިގެން ސައިކަލްގައި ދަނީ: އައްޑޫގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ހިނގައިބިނގާ އުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު، މީހަކު ކުޑަ އަޅައިގެން ސައިކަލްގައި ދަނީ: އައްޑޫގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ހިނގައިބިނގާ އުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު، މީހަކު ކުޑަ އަޅައިގެން ސައިކަލްގައި ދަނީ: އައްޑޫގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ހިނގައިބިނގާ އުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ގެ އަކަށް ފެން ވަދެފައި: ބައެއް ގޭގެ އަށް ފެން ވަދެ، ދިރިނޫޅެވޭ ވަރުވެގެން އެ ގެތަކުގެ އާއިލާތައް ވަނީ އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކޮށްފައި.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު، ކާރެއް ދުއްވާފައި ދަނީ: އައްޑޫގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ހިނގައިބިނގާ އުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން ފެން ހިންދުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު، ބަޔަކު ސައިކަލްގައި ދަނީ: އައްޑޫގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ހިނގައިބިނގާ އުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ގެ އަކަށް ފެން ވަދެފައި: ބައެއް ގޭގެ އަށް ފެން ވަދެ، ދިރިނޫޅެވޭ ވަރުވެގެން އެ ގެތަކުގެ އާއިލާތައް ވަނީ އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކޮށްފައި.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު، ބަޔަކު ސައިކަލްގައި ދަނީ: އައްޑޫގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ހިނގައިބިނގާ އުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގަކަށް ފަސް އެޅުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގަކަށް ފަސް އެޅުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.

އޮކްޓޫބަރު 12، 2019- މި ދެ ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި: އައްޑޫގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ހިނގައިބިނގާ އުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި.

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy