ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ރައީސްގެ ޖަޕާންގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

ހުސެއިން ވަހީދު

21 އޮކްޓޯބަރ 2019

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2019- ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެންނެވުން. ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ތަހުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އެ ގައުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް މިއަދު ވަނީ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި.--- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2019- ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޖަޕާނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ އެގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އާޢިއެކު ފްލައިޓަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 18، 2019- ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޖަޕާނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ އެގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ދެކަނބަލުންނަށް އެގައުމުގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. މިއީ ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ތަހުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 18، 2019- ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޖަޕާނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ އެގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ދެކަނބަލުންނަށް އެގައުމުގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. މިއީ ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ތަހުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 18، 2019- ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޖަޕާނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ އެގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ދެކަނބަލުންނަށް އެގައުމުގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. މިއީ ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ތަހުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 18، 2019- ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޖަޕާނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ އެގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނަށް އެގައުމުގެ އިސް އޮފިޝަލެއް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. މިއީ ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ތަހުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 18، 2019- ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޖަޕާނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ އެގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނަށް އެގައުމުގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. މިއީ ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ތަހުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 18، 2019- ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޖަޕާނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އާއި މިއަދު ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން، ބޮޑުވަޒީރާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. މިއީ ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ތަހުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 18، 2019- ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޖަޕާނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އާއި މިއަދު ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ބޮޑުވަޒީރާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. މިއީ ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ތަހުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 18، 2019- ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޖަޕާނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އާއި މިއަދު ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނު ހޫދު، ބޮޑުވަޒީރާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. މިއީ ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ތަހުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 18، 2019- ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޖަޕާނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ. މިއީ ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ތަހުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy